Meddelande om dina rättigheter

Regel 2612004 om ersättning och assistans vid nekad ombordstigning och inställt flyg, eller långa flygförseningar.

Regler om ersättning och assistans vid nekad ombordstigning och inställt flyg, eller långa flygförseningar. Detta meddelande innehåller viktig information om dina rättigheter enligt EU-förordning (EG) nr 261/2004 och gäller för dig om:

 • Du har en bekräftad bokning för en flygning som drivs av British Midland Regional Ltd (nedan kallat flybmi) som köpts för ett biljettpris som är tillgängligt direkt eller indirekt för allmänheten, eller om
 • Ditt flyg avgår från en flygplats som ligger inom en medlemsstats territorium för vilken fördraget gäller, eller om
 • Ditt flyg avgår från en flygplats som ligger i ett tredjeland till en flygplats inom en medlemsstats territorium för vilken fördraget gäller, såvida du inte får förmåner eller ersättning och har fått hjälp i det tredje landet.

Under alla omständigheter (förutom om ditt flyg har blivit inställt) har du presenterat dig vid incheckningsdisken eller vid ombordstigningen, med en bekräftad bokning, före ditt flygs sista incheckningstid eller sista ombordstigning som anges av oss i våra regler och villkor. Överensstämmelse med denna förordning är föremål för granskning av utsedda organ i varje EG-land. Vid behov av information om det aktuella organet finns skriftliga uppgifter på begäran från vår markpersonal.


Nekad ombordstigning

I det osannolika fallet att flybmi förväntar sig att neka ombordstigning på ett flyg, ska man först fråga om passagerare vill ge upp sina bokningar frivilligt i utbyte mot förmåner som erbjuds av flybmi. Om det inte finns tillräckligt med frivilliga kommer flybmi att neka ombordstigning för passagerare mot deras vilja och passageraren har rätt till de rättigheter som anges nedan. Bestämmelserna häri gäller inte de passagerare som nekats ombordstigning av någon annan anledning än vid "överbokning".


Försenat flyg

När flybmi förväntar sig att ett flyg försenas i två timmar eller längre utöver sin schemalagda avgångstid vid flygningar upp till 1 500 km, eller i tre timmar eller mer vid alla flygningar inom gemenskapen på mer än 1 500 km, och alla andra flygningar mellan 1 500 km och 3 500 km, eller i fyra timmar eller mer för flyg över 3 500 km kan du ha rätt till de rättigheter som anges i avsnitt 5(a) och (d). Om ditt flyg är försenat med minst 5 timmar har du rätt till ersättning för det flyget om du väljer att inte flyga, enligt avsnitt 4(a) och (b). Om ditt flyg är försenat till dagen efter den ursprungliga avgångstiden, har du rättigheter enligt avsnitt 5 (b) och (d). Om ditt flyg är försenat med mer än 3 timmar från den planerade ankomsttiden har du rätt till rättigheter enligt avsnitt 3, utom när förseningen beror på extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikits, även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits, inklusive men inte begränsat till flygledningskontroll, väder, inre oroligheter, terroristvarningar och säkerhetsvarningar, strejkåtgärder och oväntade flygsäkerhetsbrister.


Inställt flyg

Om ditt flyg är inställt eller försenat med över 3 timmar vid ankomst kan du ha rättigheter enligt avsnitt 3, 4 och 5 enligt nedan, med undantag för när:

 • Du har informerats om avbokningen minst två veckor före utsatt avgångstid, eller
 • Du har informerats om avbokningen mellan två veckor och sju dagar före den planerade avgångstiden och erbjuds ombokning, så att din avresa sker inom två timmar före den planerade avgångstiden och att du når ditt slutresmål mindre än fyra timmar efter den planerade ankomsttiden, eller
 • Du har informerats om avbokningen senare än sju dagar före den planerade avgångstiden och erbjuds ombokning, så att din avresa sker inom en timme före den planerade avgångstiden och att du når ditt slutresmål mindre än två timmar efter den planerade ankomsttiden, eller
 • flybmi kan bevisa att avbokningen/förseningen beror på extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikits, även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits, inklusive men inte begränsat till flygledningskontroll, väder, inre oroligheter, terroristvarningar och säkerhetsvarningar, strejkåtgärder och oväntade flygsäkerhetsbrister.

Rätt till kompensation

Om du ofrivilligt nekas ombordstigning eller ditt flyg ställs in (om ett av de undantag som anges ovan inte gäller), ska du få ersättning som uppgår till följande:

 • 250 euro för alla flygningar på upp till 1 500 kilometer
 • 400 euro för alla flygningar inom gemenskapen som är längre än 1 500 km, och alla andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km
 • 600 euro för alla flygningar på 3 500 kilometer eller längre.

Om flybmi kan erbjuda dig ombokning på ett alternativt flyg till din slutdestination, där ankomsttiden inte överstiger den planerade ankomsttiden för det ursprungliga flyget, kommer flybmi att minska ersättningsgraden ovan med 50 %. Avstånden mäts med storcirkelmetoden.

 • Med två timmar, för alla flygningar upp till 1 500 km, eller
 • Med tre timmar för flygningar inom gemenskapen som är längre än 1 500 km, och alla andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km
 • Med fyra timmar, för alla flygningar på 3 500 km eller mer.


Rätt till ersättning eller ombokning

Om du nekas ombordstigning (oavsett om det sker frivilligt eller ofrivilligt), eller om ditt flyg ställs in, har du dessutom rätt att välja mellan:

 • a) återbetalning med hjälp av de medel som föreskrivs i artikel 7(3) i EG-förordning nr 261/2004 för den del eller delar av din resa som inte genomförts, eller
 • b) återbetalning med hjälp av de medel som föreskrivs i artikel 7(3) i EG-förordning nr 261/2004 för den del eller delar av din resa som redan genomförts om flygningen inte längre har något syfte i förhållande till dina ursprungliga resplaner, tillsammans med, i tillämpliga fall, ett returflyg till den första utgångspunkten snarast möjligt, eller
 • (c) erbjudande om ombokning till din slutdestination så snart som möjligt, eller
 • (c) erbjudande om ombokning till din slutdestination vid ett senare tillfälle enligt ditt önskemål, med förbehåll för lediga platser.

Om ditt flyg är försenat med minst fem timmar och du väljer att inte resa, har du rätt till ersättning på det sätt som anges i (a) och (b) ovan.


Rätt till omhändertagande

Om du nekas ombordstigning mot din vilja, kommer flybmi erbjuda dig:

 • (a) måltider och förfriskningar i rimligt förhållande till väntetiden,
 • (b) hotellboende där vistelse på en eller flera nätter är nödvändig,
 • (c) transport mellan flygplatsen och vistelseorten (hotell eller annat)
 • (d) två telefonsamtal, telex eller faxmeddelanden eller e-postmeddelanden.

Om ditt flyg är försenat enligt vad som anges under "Flygförseningar" ovan eller inställt utan att du meddelats om detta före din ankomst till avgångsflygplatsen, kommer flybmi att erbjuda dig punkterna a) och d) ovan. Om den nya avgångstiden förväntas ske åtminstone dagen efter den ursprungliga tiden, antingen som en följd av förseningen eller som en följd av att du ombokats efter inställt flyg, kommer vi även att erbjuda dig b) och c) ovan. I det osannolika fallet att det ej är möjligt för flybmi att tillhandahålla den ombesörjning som anges i denna paragraf, kommer flybmi att ersätta dig för rimliga kvittoutgifter, vid ansökan till flybmi:s kundtjänst: Customer Contact Centre, Pegasus Business Park, East Midlands Airport, Castle Donington, DE74 2TU, United Kingdom.

Om du är missnöjd med det slutliga beslutet från vårt kundserviceteam kan du kontakta Luftfartsverket (CAA) och deras team för rådgivning och klagomål (PACT). Följ länken: http://www.caa.co.uk/passengers

En online-baserad tvistlösningsplattform som drivs av Europeiska kommissionen är nu tillgänglig för att hjälpa passagerare få tillgång till alternativ tvistlösning (ADR) vid klagomål. Följ länken: http://ec.europa.eu/odr

Observera att flybmi inte är skyldiga att erbjuda, och deltar inte i ett ADR-system, och därför kan vare sig ODR-plattformen eller godkända ADR-leverantörer godkänna ditt klagomål.