Villkor för transport

*senast uppdaterad 5 april 2018

Observera att när du accepterar villkoren, bekräftar du också att du har läst och godkänt integritetspolicyn.

Läs integritetspolicyn

British Midland Regional Limited Allmänna villkor för transport för flybmi-passagerare och deras bagage.

Innehållsförteckning


Artikel 1

Vad särskilda uttryck betyder i dessa villkor

När du läser dessa villkor, var vänlig notera att:

"Vi", "vår" och "oss" avser British Midland Regional Limited.

"Du", "din" och "dig" betyder alla personer, med undantag för besättningsmedlemmar, som bärs eller transporteras i ett flygplan med en biljett. (Se även definitionen för "Passagerare").

"ÖVERENSKOMNA MELLANLANDNINGAR" betyder de platser, med undantag av avgångs- och destinationsorten, som anges i biljetten eller som visas i våra tidtabeller som planerade mellanlandningar på din rutt.

"FLYGBOLAGSKOD" betyder de två bokstäverna eller tre bokstäverna som identifierar ett lufttrafikföretag.

"AUKTORISERAD AGENT" betyder en försäljningsagent för passagerare, vilken har utsetts av oss för att representera oss vid försäljning av våra lufttransporttjänster.

"BAGAGE" betyder din personliga egendom som åtföljer dig i samband med din resa. Om inte annat anges består det av både ditt incheckade bagage och ditt ej incheckade bagage.

"BAGAGEKVITTO" betyder de delar av biljetten som avser transporten av ditt incheckade bagage.

"BAGAGETS IDENTIFERINGSKOD" betyder ett dokument som utfärdats endast för identifiering av incheckat bagage.

"TRANSPORTÖR" betyder ett annat lufttrafikföretag än oss själva, vars flygbolagskod visas på din biljett eller på en konjunktionsbiljett.

"INCHECKAT BAGAGE" betyder bagage som vi omhändertar och för vilket vi har utfärdat ett bagagekvitto.

"INCHECKNINGSFRIST" betyder den tidsgräns som anges av flygbolaget på din bokningsbekräftelse ELLER biljett, vid vilken du måste ha slutfört incheckningsprocedurer och fått ditt boardingkort.

"KONTRAKTVILLKOR" betyder de uppgifter som ingår i eller tillkommer med din biljett eller resplan/kvitto, som identifierats som sådana och som med hänvisning inbegriper dessa villkor för transport och meddelanden.

"KONJUKTIONSBILJETT" betyder en biljett utfärdad till dig i relation till en annan biljett,, vilka tillsammans utgör ett enda transportkontrakt.

"KONVENTION" betyder vilket av följande instrument som är tillämpligt:

  • Warszawakonventionen
  • Warszawakonventionen i dess lydelse, Haag den 28 september 1955
  • Warszawakonventionen, ändrad genom tilläggsprotokoll nr 1 i Montreal (1975)
  • Warszawakonventionen, ändrad i Haag och genom tilläggsprotokoll nr 2 i Montreal (1975)
  • Warszawakonventionen, ändrad i Haag och genom tilläggsprotokoll nr 4 i Montreal (1975)
  • Tilläggskonventionen i Guadalajara (1961) (Guadalajara)
  • Montrealkonventionen (1999)

Den senare ska gälla, för att undvika tvivel i de fall där mer än en av ovan nämnda konventioner är tillämpliga.

"KUPONG" avser både en flygkupong och en elektronisk kupong, som var och en berättigar den angivna passageraren att resa på den specifika flygning som identifierats på kupongen.

"SKADOR" inkluderar död, sårskada eller kroppsskada på en passagerare, hel eller delvis förlust, stöld eller annan skada som uppstår på grund av eller i samband med transport eller andra tjänster utförda av oss. För att undvika tvivel, inkluderar skador även för bagage, som uppstår på grund av eller i samband med transport eller andra tjänster utförda av oss.

"DAGAR" betyder kalenderdagar, inklusive alla sju dagar i veckan, förutsatt att den dag då notifieringen sänds inte räknas, och vidare förutsatt att för att bestämma en biljetts varaktighet räknas inte den dag då biljetten utfärdas eller flygningen påbörjas.

"ELEKTRONISK KUPONG" betyder en elektronisk flygkupong eller annat värdedokument som finns i vår databas. "ELEKTRONISK BILJETT" betyder den resplan/kvitto som utfärdats av oss eller å våra vägnar, de elektroniska kupongerna och, om tillämpligt, ett ombordstigningsdokument.

"FLYGKUPONG" betyder den del av biljetten som har beteckningen "good for passage", eller i fallet med en elektronisk biljett, den elektroniska kupongen och anger de särskilda platser mellan vilka du har rätt att transporteras.

"FORCE MAJEURE" betyder ovanliga och oförutsägbara omständigheter utanför den berörda partens kontroll, vars konsekvenser inte kunde ha undvikits, även om all vederbörlig aktsamhet hade iakttagits.

"RESPLAN/KVITTO" betyder ett dokument eller flera dokument som vi utfärdar till passagerare som reser på elektroniska biljetter och som innehåller passagerarens namn, flyginformation och meddelanden.

"PASSAGERARE" betyder alla personer, med undantag för besättningsmedlemmar, som bärs eller transporteras i ett flygplan med en biljett. (Se även definitionen för "du", "din" och "dig").

"PASSAGERARKUPONG" eller "PASSAGERARKVITTO" betyder den del av biljetten som utfärdats av oss eller på vår vägnar, som har sådan markering, och som ska behållas av dig.

"SDR" betyder en särskild dragningsrätt enligt Internationella valutafonden.

"MELLANLANDNING" betyder ett planerat stopp på din resa, vid en punkt mellan avgångsorten och destinationsorten.

"TARIFFER" betyder de offentliggjorda priserna, avgifterna och/eller relaterade transportvillkoren för ett flygbolag som, om så krävs, lämnas in till behöriga myndigheter.

"BILJETT" betyder antingen dokumentet med beteckningen "Passagerarbiljett och bagagekvitto" eller den elektroniska biljetten, i vardera fall utfärdad av oss eller för vår räkning, och inkluderar villkoren för kontrakt, meddelanden och kuponger.

"EJ INCHECKAT BAGAGE" betyder det bagage som inte är incheckat bagage, inklusive handbagage.

"WARSAWAKONVENTIONEN" betyder konventionen om vissa enhetliga regler för internationell lufttransport, undertecknad i Warszawa den 12 oktober 1929.


Artikel 2

Tillämplighet

2.1 ALLMÄNT

Med undantag för vad som föreskrivs i denna artikel 2 i artiklarna 2.2, 2.4 och 2.5 gäller våra transportvillkor endast för de flygningar eller flygsegment där vårt namn eller flygbolagskod anges i biljettens flygbolagsruta för den flygningen eller flygsegmentet. Villkoren för biljetten och biljettens förteckning ska utgöra en del av dessa transportvillkor. I de fall vi säljer flygningar som drivs av ett annat bolag än oss, gör vi det endast som en agent för respektive operatör. Under sådana förhållanden gäller transportvillkoren för den aktuella drifttransportören, utöver dessa transportvillkor.

2.2 CHARTER-VERKSAMHET

Om transport sker enligt ett charteravtal gäller dessa transportvillkor endast i den utsträckning de ingår via referens eller på annat sätt i charteravtalet eller i biljetten.

2.3. GEMENSAM LINJEBETECKNING, "CODE SHARE"

För vissa tjänster har vi avtal med andra transportörer, vilka kallas för "code shares". Detta innebär att även om du har en bokning med oss och innehar en biljett där vårt namn eller flygbolagskod anges som transportör, kan det vara en annan operatör som kör flygplanet. Om sådana arrangemang gäller kommer vi att informera dig vid bokningstillfället angående vilken operatör som använder flygplanet.

2.4 ÖVERORDNAD LAG

Dessa transportvillkor är tillämpliga såvida de inte strider mot eventuella tariffer eller tillämpliga lagar, i vilka händelser sådana tariffer eller lagar, i förekommande fall, ska råda. Om någon bestämmelse i dessa transportvillkor är ogiltig enligt gällande lag, skall övriga bestämmelser ändock förbli giltiga.

2.5 VILLKOR GÄLLER ÖVER BESTÄMMELSER

Med undantag av vad som anges i dessa transportvillkor, i händelse av oöverenstämmelse mellan dessa transportvillkor och andra bestämmelser som vi kan ha om särskilda ämnen, ska dessa transportvillkor gälla.


Artikel 3

Biljetter

3.1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

3.1.1 Vi tillhandahåller endast transport till den passagerare som anges i biljetten, och du kan behöva uppvisa lämplig identifikation.

3.1.2 En biljett är inte överlåtbar och är vanligtvis inte återbetalningsbar, med förbehåll för bestämmelserna i artikel

10. Ändringar av passagerarnamn är inte tillåtna, men vissa andra ändringar kan göras mot en ändringsavgift samt eventuell prisskillnad i det biljettpris som du betalat för flygningen vid bokningstillfället och aktuellt biljettpris för den nya flygningen, vid det datum då en sådan ändring görs. För att undvika tvivel ska ingen återbetalning göras om biljettpriset vid ändringen är lägre än det pris som ursprungligen betalats.

3.1.3 Du bör välja den biljettyp som passar bäst för dina behov. Du kan också säkerställa att du har lämplig försäkring för att täcka tillfällen där du måste avboka din biljett på grund av force majeure eller av annan anledning. 3.1.4 Utan hinder av 3.1.2, om en biljett har utfärdats som en del av ett paket under bestämmelserna 1992 SI 1992/3288 för paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang ("PTR") och du vill överföra din bokning enligt regel 10 i PTR, kommer vi att utfärda en ny biljett, förutsatt att du:

3.1.4(a) bevisar för oss eller våra auktoriserade agenter att du har uppfyllt kraven i regel 10 i PTR och har rätt att överföra bokningen,

3.1.4(b) ger oss rimligt varsel om din avsikt att överföra bokningen före avresedatumet,

3.1.4(c) ger oss eller våra auktoriserade agenter fullständigt namn, adress och kontaktnummer för den person till vilken du vill att den nya biljetten ska utfärdas,

3.1.4(d) framför biljetten till oss eller våra auktoriserade agenter, och 3.1.4(e) betalar oss en rimlig administrativ avgift för att utfärda den nya biljetten.

3.1.5 Biljetten är och förblir alltid den utfärdande transportörens egendom.

3.1.6 Förutom när det gäller elektroniska biljetter har du inte rätt att transporteras på ett flyg om du inte uppvisar giltig biljett som innehåller flygkupongen för den flygningen och alla andra outnyttjade flygkuponger och passagerarkupongen. Dessutom har du inte rätt att bli transporterad om uppvisad biljett är förvanskad eller om den har ändrats på annat sätt än av oss eller vår auktoriserade agent. När det gäller elektroniska biljetter har du inte rätt att transporteras på ett flyg om du inte uppvisar godkänd identifiering och en giltig elektronisk biljett utfärdad i ditt namn.

3.1.7(a) Vid förlust eller förvanskning av en biljett (eller en del av den) av dig eller icke-uppvisande av en biljett som innehåller passagerarkupongen och alla outnyttjade flygkuponger, kommer vi på din begäran att ersätta en sådan biljett (eller del av den) genom att utfärda en ny biljett, förutsatt att det finns bevis som lätt kan fastställas av den person som utfärdar den nya biljetten vid den tiden, att en biljett som gäller för aktuell(a) flygning(ar) har vederbörligen utfärdats, samt att du tecknar avtal om återbetalning till oss för eventuella kostnader och förluster, upp till värdet av den ursprungliga biljetten, som nödvändigtvis och rimligen uppkommer för oss eller en annan transportör vid missbruk av biljetten. Om sådant bevis inte är tillgängligt eller om du inte skriver ett sådant avtal kan den som utfärdar den nya biljetten kräva att du betalar upp till hela biljettpriset för en ersättningsbiljett, med förbehåll för återbetalning om och när den person som utfärdar den nya biljetten är övertygad att den förlorade eller förvanskade biljetten inte har använts före utgången av dess giltighet. Om du, efter att ha hittat den ursprungliga biljetten innan dess giltighetstid löper ut, överlämnar den till den person som utfärdar den nya biljetten, kommer föregående återbetalning att genomföras i samband med detta.

3.1.7(b) Vi kommer inte att kräva ersättning från dig för förluster som beror på vår egen försummelse. Den utfärdande transportören kan ta ut en skälig administrationsavgift för den här tjänsten, såvida inte förlusten eller förvanskningen berodde på att den utfärdande transportören eller dess agent var försumlig.

3.2 GILTIGHETSPERIOD

3.2.1 Om inte annat anges i biljetten, i dessa villkor, eller enligt gällande tariffer (som kan begränsa en biljetts giltighet, i vilket fall begränsningen kommer att visas på biljetten), gäller en biljett:

3.2.1(a) Ett år från utfärdandedatumet, eller

3.2.1(b) med förbehåll för att första resandet inträffar inom ett år från utfärdandet, ett år från dagen för första resan enligt biljetten.

3.2.2 När du förhindras att resa inom biljettens giltighetstid på grund av att vi inte kan bekräfta en bokning vid tillfället då du efterfrågar en bokning, kommer giltigheten av denna biljett att förlängas, eller kan du ha rätt till återbetalning i enlighet med artikel

10.

3.2.3 Om du, efter att ha påbörjat din resa, förhindras att resa inom biljettens giltighetstid på grund av sjukdom, kan vi (men är ej skyldiga att) förlänga din biljettperiods giltighet till det datum då du lämpligen kan resa eller fram till vår första flygning efter det datumet, från den punkt där resan återupptas där plats finns tillgänglig och i samma serviceklass som inköpt biljett. Sådan sjukdom måste stödjas av ett läkarintyg. När de flygkuponger som återstår i biljetten (eller den elektroniska kupongen i fallet med en elektronisk biljett) involverar en eller flera mellanlandningar kan giltigheten för sådan biljett förlängas i högst tre månader från det datum som anges på sådant certifikat. Under sådana omständigheter kommer vi också att förlänga giltighetstiden för biljetter som innehas av nära familjemedlemmar som följer med dig.

3.2.4 Om en passagerare avlider under resa, kan biljetter för personer som åtföljer passageraren ändras genom att avstå från vistelsen eller förlänga giltigheten. Om en familjemedlem avlider för en passagerare som har påbörjat resa kan giltigheten av passagerarens biljetter och hens närmaste familj som medföljer passageraren likaså ändras. En sådan ändring skall göras efter mottagande av ett giltigt dödsintyg och en sådan förlängning av giltighetstiden får inte vara längre än 45 dagar från dagen för dödsfallet.

3.3 KUPONGSEKVENS OCH ANVÄNDNING

3.3.1 Biljetten du har köpt är endast giltig för transporten som visas på biljetten, från avreseorten, via eventuella godkända mellanlandningar, till slutdestinationen. Priset du betalat är baserat på vår tariff och avser transporten som visas på biljetten. Den utgör en viktig del av vårt kontrakt med dig. Biljetten kommer att sluta att gälla och förlora sin giltighet om alla kuponger inte används i den sekvens som anges i biljetten.

3.3.2 Om du vill ändra någon aspekt av din transport måste du kontakta oss i förväg. Priset för din nya transport beräknas och du ges möjligheten att godkänna det nya priset eller behålla din ursprungliga transport. Skulle du behöva ändra någon aspekt av din transport på grund av Force Majeure, måste du kontakta oss så snart som möjligt för att vi ska kunna göra rimliga ansträngningar att transportera dig till din nästa mellanlandning eller slutdestination, utan omräkning av biljettpriset.

3.3.3 Om du ändrar din transport utan vårt godkännande, kommer vi att göra en bedömning av det korrekta priset för din faktiska resa. Du måste betala eventuell mellanskillnad mellan det pris du betalat och det totala priset som gäller för din reviderade resa vid datumet för ändringen.

3.3.4 Vi uppmanar dig att vara medveten om att vissa ändringar inte resulterar i en ändring av biljettpriset, såsom att ändra avgångsort (till exempel om du inte flyger det första segmentet), men att vända på riktningen du reser kan resultera i en prisökning. Många priser är endast giltiga för de datum och de flygningar som visas på biljetten och får inte ändras på något sätt, eller endast mot betalning av en extra avgift.

3.3.5 Varje flygkupong som ingår i din biljett godkänns för transport i den serviceklass och för det datum och flygning för vilket plats har reserverats. När en biljett ursprungligen utfärdas utan att en bokning anges, kan platsen senare bokas med förbehåll för vår tariff och tillgängligheten av lediga platser på det begärda flyget.

3.3.6 Observera att om du inte infinner dig på ett flyg och ej på förhand informerar oss om detta, kan vi komma att avboka din retur- eller vidareflygning, och kommer inte att vara ansvariga för dig vid eventuella förluster eller kostnader som uppkommit för dig eller av någon medlem av ditt sällskap.

3.4 TRANSPORTÖRENS NAMN OCH ADRESS

Vårt namn kan förkortas till vår flygplanskod, eller på annat vis, i biljetten. Vårt fullständiga namn, handelsnamn och registrerade adress anges i artikel 18 i dessa villkor.


Artikel 4

Biljettpriser, skatter, avgifter och tillägg

4.1 BILJETTPRISER

Priserna gäller endast för transport från flygplatsen vid ursprungspunkten till resmålets flygplats, om inget annat uttryckligen anges. Priserna inkluderar inte marktransport mellan flygplatser och mellan flygplatser och terminaler. Ditt biljettpris beräknas i enlighet med den tariff som gäller vid betalningsdatumet för din biljett, för resor på de specifika datum och resväg som visas på den. Om du vill ändra ditt flyg eller resdatum kan du göra det under de omständigheter som anges i dessa transportvillkor, och med förbehåll för eventuella biljettregler vilka anges vid originalbokningen. Ändringar är villkorade av att du betalar eventuella tillämpliga avgifter eller tillägg utöver eventuell skillnad i biljettpris.

4.2. SKATTER, AVGIFTER OCH TILLÄGG

Tillämpliga skatter, avgifter och tillägg som åläggs av regeringen eller annan myndighet, eller av operatören av en flygplats, ska betalas av dig. Vid den tidpunkt då du köper din biljett kommer du att bli informerad om skatter, avgifter och tillägg som inte ingår i biljettpriset, varav de flesta brukar visas separat på biljetten. Skatter, avgifter och tillägg för flygtransport ändras ständigt och kan komma att införas efter biljettutfärdandet. Om det finns en skattehöjning, avgift eller tillägg som visas på biljetten, är du skyldig att betala den. På samma sätt, om en ny skatt, avgift eller tillägg införs, även efter biljettutfärdandet, är du skyldig att betala den. På samma sätt, om skatter, avgifter eller tillägg som du betalat till oss vid tidpunkten för biljettutfärdandet avskaffas eller minskas så att de inte längre gäller dig eller om ett mindre belopp krävs än vad du betalade, har du rätt att kräva en återbetalning.

4.3 VALUTA

Priser, skatter, avgifter och tillägg betalas i valutan för det land där biljetten är utfärdad, om inte en annan valuta anges av oss eller vår auktoriserade agent vid eller innan betalningen görs (till exempel på grund av icke-omvandling av lokal valuta). Vi kan, efter eget bedömande, acceptera betalning i annan valuta.

4.4 ADMINISTRATIVA AVGIFTER

Med förbehåll för gällande lagstiftning förbehåller vi oss rätten att debitera en skälig administrativ avgift för eventuella ändringar i din bokning, vid betalning med kreditkort eller bokning via vårt callcenter, och för tillhandahållande av tilläggstjänster som inte ingår i biljettpriset, inklusive, men inte begränsat till, begäran om personuppgifter i enlighet med underartikel 5.3 och begäran om kvittokopior.


Artikel 5

Bokningar

5.1 BOKNINGSKRAV

5.1.1 Vi eller vår auktoriserade agent registrerar din(a) bokning(ar). På begäran kommer vi att ge dig skriftlig bekräftelse på din(a) bokning(ar).

5.1.2 Om inte annat anges av oss skriftligen har våra biljetter villkor som begränsar eller utesluter din rätt att ändra din bokning eller erhålla återbetalning om du avbokar bokningen.

5.2 TIDSFRIST FÖR BILJETTFÖRSÄLJNING

Om du inte har betalat för biljetten inom biljettens angivna tidsfrist, vilken specificeras av oss eller auktoriserad agent, riskerar din bokning att avbokas.

5.3 PERSONUPPGIFTER

5.3.1 Du är införstådd med att personuppgifter har givits till oss för att: göra en bokning, köpa och utfärda en biljett, för redovisning, fakturering och revision (inklusive kontroll av kreditkort och andra betalkort), för administrativa och juridiska ändamål, statistisk analys, för att utveckla och tillhandahålla tjänster, samt underlätta säkerhets-, invandrings-, tull- och inträdesförfaranden och tillhandahålla sådana uppgifter till myndigheter i samband med din resa. Det är också möjligt att sådana uppgifter kan användas för försäljning och marknadsföring, och att de kan ges ut till företag inom British Midland Regional Limited eller våra resepartners. För detta ändamål tillåter du oss att behålla och använda sådana uppgifter och överföra dem till våra egna kontor, våra dotterbolag, auktoriserade agenter, myndigheter, dataprocessorer, kredit- och betalningskortbolag, researrangörer eller leverantörer av ovan nämnda tjänster. Det kan innebära att dina uppgifter skickas utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om du inte vill få information från oss eller våra resepartner, skriv till oss på adressen i Artikel 18.

5.3.2 Vi och andra flygbolag är skyldiga, enligt lagar i USA och andra länder, att ge gränskontrollmyndigheter tillgång till personuppgifter. Följaktligen kan all information vi innehar om dig och dina researrangemang med oss meddelas till tull-, invandrings- och brottsbekämpande myndigheter i länderna i din resplan. Det kan betyda uppgifter som du har gett oss om betalningsuppgifter, kontaktinformation, och eventuella särskilda krav du har angivit. Du har rätt att vägra tillåtelse att ge ut dina uppgifter till sådana myndigheter genom att skriva till oss på adressen i Artikel 18 före avresedagen. Om du vägrar tillåtelse och du flyger till eller via ett land som kräver informationen kan vi behöva avboka din bokning, och kommer därmed inte att kunna transportera dig till eller genom det landet.

5.4 SITTPLATSER

Vi strävar efter att uppfylla sittplatsförfrågningar som görs i förväg, i tillämpliga fall. Vi kan dock inte garantera en specifik sittplats. Vi förbehåller oss rätten att tilldela eller omtilldela platser när som helst, även efter ombordstigning. Detta kan vara nödvändigt av drifts-, trygghets- eller säkerhetsskäl.

5.5 BEKRÄFTELSE AV BOKNING

5.5.1 Vidare- eller returbokningar kan behöva bekräftas på nytt inom angivna tidsgränser. Vi informerar dig vid bokningstillfället om när vi kommer att behöva ny bekräftelse, och hur och var det ska ske. Om det är nödvändigt och du misslyckas med att bekräfta på nytt, kan vi komma att avboka din vidare- eller returbokning. Men om du berättar för oss att du fortfarande vill resa, och det finns plats på flygningen, återställer vi din bokning och transporterar dig. Om det inte finns plats på flygningen gör vi vad vi kan för att kunna transportera dig till din nästföljande eller slutliga destination.

5.5.2 Du bör kontrollera bekräftelsekraven från andra transportörer som du reser med. I de fall det är nödvändigt måste du bekräfta på nytt med den transportör vars kod visas på biljetten för aktuellt flyg.


Artikel 6

Incheckning och boarding

6.1 Incheckningsfrister är olika för varje flygplats, och vi rekommenderar att du tar reda på dessa incheckningsfrister och följer dem. Din resa går smidigare om du planerar att vara i god tid före tidsfristerna för incheckning. Vi förbehåller oss rätten att avboka din bokning om du inte följer de angivna incheckingsfristerna. Vi eller våra auktoriserade agenter kommer att informera dig om incheckningsfristen för din första flygning med oss. Du bör informera dig om incheckningsfristerna för eventuella efterföljande flygningar på din resa. Tidsfrister för incheckning finns tillgängliga på vår webbplats, eller kan fås från oss eller våra auktoriserade agenter.

6.2 Du måste vara närvarande vid ombordstigningen senast den tid som anges av oss när du checkar in.

6.3 Vi kan avboka det utrymme som är reserverat för dig om du inte kommer fram boardinggaten i tid.

6.4 Vi är inte ansvariga för dig för förluster eller kostnader som uppstått på grund av att du inte följt bestämmelserna i denna artikel.


Artikel 7

Vägran och transportbegränsningar

7.1 RÄTT ATT VÄGRA TRANSPORT

I det rimliga utövandet av vår egen bedömning och alltid med förbehåll för klausulen

7.1.18 nedan, kan vi vägra att transportera dig eller ditt bagage om vi har meddelat dig skriftligen att vi dagen efter sådant meddelande aldrig kommer transportera dig på våra flygningar. Under dessa omständigheter har du rätt till återbetalning. Vi kan också vägra att transportera dig eller ditt bagage om ett eller flera av följande har inträffat eller vi med rimlighet tror att det kan inträffa:

7.1.1 En sådan åtgärd är nödvändig för att följa gällande lagar, förordningar eller order från regeringen.

7.1.2 Transport av dig eller ditt bagage kan äventyra eller påverka säkerheten, hälsan eller väsentligt påverka andra passagerares eller besättningens välbefinnande.

7.1.3 Ditt mentala eller fysiska tillstånd, inklusive påverkan av alkohol eller droger, utgör en fara eller risk för dig själv, för passagerare, besättning eller egendom.

7.1.4 Du har misskött dig på en tidigare flygning och vi har anledning att tro att sådant beteende kan upprepas.

7.1.5 Du har vägrat att gå igenom en säkerhetskontroll för dig eller för ditt bagage.

7.1.6 Du har inte betalat för biljetten, skatter, avgifter eller tillägg.

7.1.7 Du verkar inte ha giltiga resehandlingar, kan försöka komma in i ett land genom vilket du kan vara i transit eller för vilka du inte har giltiga resedokument, förstöra dina resedokument under flygningen eller vägra att uppvisa dina resedokument för flygbesättningen, mot kvitto, när det begärs eller vägrar att tillåta oss att kopiera dina resedokument.

7.1.8 Du uppvisar en biljett som har förvärvats olagligt, har köpts från en annan enhet än oss eller vår auktoriserade agent eller har rapporterats vara förlorad eller stulen, är en förfalskning, eller du ej kan bevisa att du är personen som anges på biljetten.

7.1.9 Du har underlåtit att uppfylla kraven i artikel 3.3 ovan om kupongsekvens och användning, eller du uppvisar en biljett som har utfärdats eller ändrats på något annat sätt än av oss eller vår auktoriserade agent, eller biljetten är förvanskad, förstörd eller skadad.

7.1.10 Du följer inte våra instruktioner med avseende på trygghet eller säkerhet.

7.1.11 Du har använt hotande, kränkande eller förolämpande ord mot vår markpersonal eller flygplansbesättning.

7.1.12 Du har medvetet stört en medlem av flygplansbesättningen när de utfört sina arbetsplikter.

7.1.13 Du har angett ett falskt hot om bomber, biologiska eller kemiska vapen.

7.1.14 Du har äventyrat säkerheten för antingen flygplanet eller någon person däri.

7.1.15 Du har begått ett brott vid incheckningen eller ombordstigningen, eller ombord på flygplanet.

7.1.16 Du är en gravid kvinna efter den 36:e graviditetsveckan (ett barn) eller efter den 32:e graviditetsveckan (flerbarnsgraviditet).

7.1.17 Passageraren är ett barn under 12 år som inte åtföljs av en person som är minst 16 år gammal.

7.1.18 Du försöker resa medan ett förbud som vi har mot dig är i kraft. Med ett förbudsmeddelande menar vi ett skriftligt meddelande som vi har gett till dig med informationen att du är förbjuden att transporteras på vårt ruttnätverk. Det innebär att du är förbjuden att resa på alla flygningar som hanteras av oss. Detta meddelande kommer att ange det datum då förbudet träder i kraft och den period för vilken det gäller. Ett förbudsmeddelande kommer också råda dig att inte köpa en biljett eller fråga eller låta någon göra det åt dig.

Om vi, under utövandet av vår egen rimliga bedömning, har vägrat att transportera dig eller avlägsnat dig under resans gång, på grund av något av ovanstående skäl eller någon annan form av beteende eller agerande som enligt vår uppfattning har en liknande inverkan på flygplan, besättning eller passagerare, säkerhet eller transport, kan vi annullera eventuella återstående oanvända kuponger i biljetten, du kommer inte ha rätt till vidare transport eller till någon återbetalning med avseende på någon av de sektorer som omfattas av biljetten, och vi kommer inte hållas ansvariga för eventuell påstådd eller faktisk förlust eller skada som härrör från eller i samband med sådan vägran att transportera eller sådant avlägsnande under resans gång. Utan att det påverkar den generella tillämpligheten av det som tidigare angivits: om du, enligt vår skäliga åsikt, har ett beteende ombord på flygplanet som äventyrar säkerheten för flygplanet eller någon person eller egendom, eller hindrar besättningen i utförandet av sina uppgifter, eller inte följer instruktioner från besättningen, inklusive men inte begränsat till de som gäller rökning, alkohol eller narkotikakonsumtion eller uppför dig på ett sätt som orsakar obehag, besvär, eller skador för andra passagerare eller besättningen, kan vi vidta de åtgärder som vi anser vara rimliga för att förhindra fortsättning av sådant beteende, inklusive fasthållning, t.ex. vid underlåtenhet att lyda säkerhetsbältesregler eller rökförbud. Vid sådana tillfällen kan du föras av flyget och vägras vidaretransport, och kan åtalas för brott som begås ombord på flygplanet.

Om vi, som ett resultat av ditt uppförande av ovan nämnda slag, beslutar oss för att, vid utövandet av vår egna rimliga bedömning, omdirigera flygplanet för att avlägsna dig och/eller ditt bagage, måste du betala alla kostnader som uppkommit för oss som härrör från denna omdirigering och härmed acceptera ansvar för sådana kostnader och ersätta oss för dem på vår begäran.

7.2 SÄRSKILD ASSISTANS

7.2.1 Godkännande för transport av passagerare som inte är personer med nedsatt rörlighet, men som ändå behöver hjälp från oss, till exempel ensamresande barn, gravida eller sjuka, är beroende av förhandsavtal med oss och av dessa transportvillkor.

7.2.2 Passagerare som är personer med nedsatt rörlighet och som har underrättat oss om särskilda krav vid bokningen och när som helst därefter fram till 48 timmar före den planerade avgångstiden och vars transportmedel kan rymmas hos oss, ska inte senare vägras transport på grund av sådana funktionshinder eller särskilda krav. I synnerhet,

7.2.2(a) beträffande sittplatser, gäller artikel 5.4 för PRM (passagerare med nedsatt rörlighet). Om en passagerares funktionshinder emellertid skapar ett behov av ett skottsäte, såsom ett funktionshinder som medför att passageraren åtföljs av en assistanshund i kabinen och passageraren har begärt ett skottsäte, kommer sätet att tillhandahållas till passageraren om det inte redan är tilldelat en annan passagerare med funktionshinder.

7.2.2(b) Vi kan kräva att den funktionshindrade passageraren reser med en ledsagare, om det är nödvändigt för säkerheten eller om passageraren inte kan hjälpa till med egen evakuering från flygplanet eller om hen inte kan förstå säkerhetsanvisningar.

7.2.2(c) Det finns ingen avgift för transport av mobilitetshjälpmedel, såsom rullstol eller käpp, som funktionshindrade passagerare behöver ha med sig. Alla sådana hjälpmedel räknas inte in i passagerarens gratis bagagetillåtelse.

Vänligen klicka här för mer information gällande blivande mammor, ensamresande barn och personer med funktionsnedsättning eller som av annan anledning behöver vår assistans.


Artikel 8

Bagage

8.1 GRATIS BAGAGETILLÅTELSE

Du kan ta med visst bagage avgiftsfritt, med förbehåll för våra villkor och begränsningar, vilka finns tillgängliga på vår webbplats eller på begäran från oss eller våra auktoriserade agenter.

8.2 BAGAGEÖVERVIKT

Du är skyldig att betala en avgift för transport av bagage som överskrider bagagetillåtelsens gräns. Dessa priser finns tillgängliga på vår webbplats eller på begäran från oss eller våra auktoriserade agenter.

8.3 FÖREMÅL SOM EJ ACCEPTERAS SOM BAGAGE

8.3.1 Du får inte inkludera i ditt bagage:

8.3.1.1 Varje enskilt bagage som väger över 32 kg

8.3.1.2 Föremål som sannolikt kan äventyra säkerheten hos flygplanet eller personer eller egendom ombord på flygplanet, såsom de som anges i Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) tekniska anvisningar för säker transport av farligt gods via flyg, och Internationella flygtransportorganisationens (IATA) bestämmelser om farligt gods, och i våra föreskrifter. Ytterligare information finns tillgänglig på vår webbplats eller på begäran,

8.3.1.3 Föremål som förbjudna att transportera enligt gällande lagar, föreskrifter eller order av den stat eller stater som ska flygas från eller till,

8.3.1.4 Föremål som vi rimligen anser vara olämpliga för transport, eftersom de är farliga, osäkra eller på grund av deras vikt, storlek, form eller karaktär, eller som är sköra eller lättförstörbara med hänsyn tagen till bland annat typen av flygplan som används. Information om ej acceptabla föremål finns tillgänglig på begäran.

8.3.2 Skjutvapen och ammunition andra än för jakt och idrottsändamål är förbjudna att transportera som bagage. Vapen och ammunition för jakt och idrottsändamål måste presenteras för oss, och kan efter godkänd bedömning accepteras som incheckat bagage. Vi kan ta ut en hanteringsavgift vid godkännande av skjutvapen och ammunition. Skjutvapen måste vara oladdade med säkerhetsspärren på, och lämpligt packade. Transport av ammunition omfattas av ICAO- och IATA-föreskrifter enligt 8.3.1.2.

8.3.3 Vapen som antika skjutvapen, svärd, knivar och liknande föremål måste presenteras för oss och vid uppvisande kan accepteras, efter vår bedömning, som incheckat bagage, men tillåts inte i flygplanskabinen.

8.3.4 Du får inte ta med följande i ditt incheckade bagage: pengar, smycken, ädelmetaller, datorer, personliga elektroniska enheter, nycklar, skuldebrev, värdepapper eller andra värdesaker, affärsdokument, pass och andra identitetshandlingar eller prover.

8.3.5 Om det skulle finnas föremål som avses i artiklarna 8.3.1 till 8.3.3 i ditt bagage, trots det är förbjudet, ansvarar vi inte för förlust eller skada på sådana föremål. Dessutom kan bristande efterlevnad av sådana krav leda till att allvarliga straffrättsliga påföljder för dig, och du kommer också vara ansvarig för eventuella kostnader som uppstår till följd av eventuella störningar som uppstått för oss på grund av att du inte uppfyller detta krav. Vi har rätt till att vägra att transportera dig på eventuell returflygning eller efterföljande flygning.

8.4 RÄTT ATT VÄGRA TRANSPORT

8.4.1 Med förbehåll för punkt 8.3.2 och 8.3.3 kommer vi att vägra bagagetransport av de varor som beskrivs i 8.3 och vi kan vägra vidare transport av sådana föremål vid upptäckt av dem.

8.4.2 Vi får vägra att transportera som bagage föremål som vi rimligen anser vara olämpliga för transport på grund av dess storlek, form, vikt, innehåll, karaktär eller av säkerhets- eller driftsskäl eller andra passagerares bekvämlighet. Information om ej acceptabla föremål finns tillgänglig på begäran.

8.4.3 Vi kan vägra att acceptera transport av bagage som, enligt vår rimliga åsikt, inte är korrekt och säkert packat i lämplig förpackning. Information om ej acceptabel packning och förvaring finns tillgänglig på begäran.

8.5 SÖKNINGSRÄTT

Av säkerhetsskäl kan vi begära att du tillåter sökning och skanning av din person och en sökning, skanning eller röntgen av ditt bagage. Om du inte är tillgänglig kan ditt bagage sökas igenom i din frånvaro för att avgöra om du är i besittning av eller om ditt bagage innehåller något som beskrivs i 8.3.1 eller några skjutvapen, ammunition eller vapen som inte har uppvisats för oss i enlighet med 8.3.2 eller 8.3.3. Om du inte är villig att uppfylla sådan begäran kan vi vägra att transportera dig och ditt bagage. Om en skanning orsakar skada på dig eller en röntgen eller skanning orsakar skador på ditt bagage, kommer vi inte att vara ansvariga för sådan skada förutom om orsaken är felaktighet eller vårdslöshet från vår sida.

8.6 INCHECKAT BAGAGE

8.6.1 När du överlåter ditt incheckningsbara bagage till oss kommer vi omhänderta och utfärda en identifieringskod för varje exemplar av ditt incheckade bagage.

8.6.2 Incheckat bagage måste ha ditt namn eller annan personlig identifiering fäst på den.

8.6.3 Incheckat bagage kommer, när så är möjligt, att transporteras på samma flygplan som dig, såvida vi inte av säkerhets- eller driftsskäl bestämmer att det ska ske på ett annat flyg. Om ditt incheckade bagage transporteras på ett efterföljande flyg levererar vi det till dig, såvida inte tillämplig lag kräver att du är närvarande för tullklarering.

8.7 EJ INCHECKAT BAGAGE

8.7.1 Vi kan komma att ange maximimått för bagage som du tar med dig på flyget. Om vi inte har gjort det, måste bagage som du bär på flygplanet passa under sätet framför dig eller i ett slutet förvaringsutrymme i flygplanskabinen. Om ditt bagage inte kan förvaras på detta sätt, eller väger för mycket eller anses vara osäkert av någon anledning, måste det transporteras som incheckat bagage.

8.7.2 Föremål som inte är lämpliga för transport i lastutrymmet (t.ex. känsliga musikinstrument) och som inte uppfyller kraven i

8.7.1 ovan, accepteras endast för transport i kabinen om du har meddelat oss i förväg och tillstånd har beviljats av oss. Du kan behöva betala en separat avgift för denna tjänst.

8.8 UPPHÄMTNING OCH LEVERANS AV INCHECKAT BAGAGE

8.8.1 Enligt villkoren i artikel 8.6.3 måste du hämta upp ditt incheckade bagage så snart det är tillgängligt vid din destination eller mellanlandning. Skulle du inte hämta upp den inom rimlig tid, kan vi komma att debitera dig en förvaringsavgift. Skulle ditt incheckade bagage inte göras anspråk på inom tre (3) månader från det att det görs tillgängligt, kan vi göra oss av med det utan ansvar.

8.8.2 Endast innehavaren av bagagekvittot och identifikationsnumret har rätt till leverans av det incheckade bagaget.

8.8.3 Om en person gör anspråk på incheckat bagage men inte kan visa upp bagagekvittot och identifiera bagaget med hjälp av ett identifikationsnummer ska vi endast leverera bagaget till en sådan person under förutsättning att hen upprättar till vår tillfredsställelse hans eller hennes rätt till bagaget.

8.9 DJUR

8.9.1 Vi transporterar inga andra djur än assistanshundar eller guidehundar.

8.9.2 Assistanshundar eller guidehundar som åtföljer passagerare med funktionshinder transporteras kostnadsfritt utöver den vanliga avgiftsfria bagagetillåtelsen, under förutsättning av de villkor som anges av oss, vilka är tillgängliga på begäran. Assistanshundar eller guidehundar som medföljer passagerare får transporteras i kabinen enligt gällande lagstiftning. I alla andra fall transporteras assistanshundar eller guidehundar i lastrummet.

8.9.3 Om transporten inte omfattas av konventionens ansvarsregler är vi inte ansvariga för skada eller förlust, sjukdom eller död hos ett djur som vi har överenskommit att transportera, förutsatt att vi inte har varit oaktsamma.

8.9.4 Vi ansvarar inte för djur som transporteras i olämplig förvaring, som inte har all nödvändig dokumentation vad gäller utträde, inträde, hälsa, och andra handlingar med avseende på djurets inträde i eller passage genom något land, stat eller territorium, och den person som transporterar djuret måste ersätta oss för eventuella böter, kostnader, förluster eller skulder som rimligen åläggs eller uppkommit oss som följd.


Artikel 9

Scheman, förseningar, inställda flyg

9.1 SCHEMAN

9.1.1 Utan att det påverkar tillämpliga lagar kan flygtiderna som visas i tidtabellerna ändras mellan publiceringsdatumet och det datum då du faktiskt reser. Vi garanterar inte dem för dig och de ingår inte i ditt kontrakt med oss.

9.1.2 Innan vi godkänner din bokning kommer vi att meddela dig om planerad flygtid, och det kommer att visas på din biljett. Det är möjligt att vi kanske behöver ändra den planerade flygtiden efter utfärdandet av din biljett. Om du ger oss dina kontaktuppgifter, kommer vi att sträva efter att meddela dig om sådana ändringar. Om vi, efter att du har köpt din biljett, gjort en betydande ändring av den planerade flygtiden som inte kan accepteras av dig och vi inte kan boka dig på ett annat flyg som är acceptabelt för dig, har du rätt till återbetalning i enlighet med artikel 10.2.

9.2 INSTÄLLT FLYG, OMDIRIGERINGAR, FÖRSENINGAR, M.M.

9.2.1 Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att undvika förseningar när vi transporterar dig och ditt bagage. Vid utövandet av dessa åtgärder och för att förhindra inställda flyg kan vi under exceptionella omständigheter ordna en flygning som ska drivas å våra vägnar via en alternativ transportör och/eller flygplan.

9.2.2 Om vi ställer in ett flyg, misslyckas med att flyga ett flyg enligt schemat, misslyckas med att stanna på din destination eller din mellanlandning, eller orsakar att du missar ett anslutande flyg där du har en bekräftad bokning, ska vi, om inte konventionen eller andra tillämpliga lagar kräver något annat, enligt ditt val, antingen:

9.2.2.1 Transportera dig så snart som möjligt på en annan av våra planerade flygtjänster där utrymme är tillgängligt utan extra kostnad och vid behov förlänga biljettens giltighet, eller

9.2.2.2 inom en rimlig tidsperiod omdirigera dig till destinationen som visas på din biljett genom våra egna tjänster eller hos en annan operatör, eller med andra ömsesidigt överenskomna medel och transportklass utan extra kostnad. Om priset och avgifterna för den omdirigeringen är lägre än vad du betalat, ska vi återbetala mellanskillnaden, eller

9.2.2.3 Göra en återbetalning i enlighet med bestämmelserna i artikel 10.2.

9.2.3 Vid eventuella händelser som anges i artikel 9.2.2, med undantag av vad som föreskrivs i konventionen eller annan tillämplig lag, är de alternativ som beskrivs i artikel 9.2.2.1 till 9.2.2.3 de enda och exklusiva åtgärderna tillgängliga för dig och vi kommer inte ha något annat ansvar för dig.

9.2.4 Om vi inte kan tillhandahålla tidigare bekräftad sittplats ska vi ge ersättning till de passagerare som nekas ombordstigning i enlighet med gällande lag och vår kompensationspolicy för nekad ombordstigning.

9.3. EU261 Ersättningskrav

9.3.1 Denna artikel gäller krav på ersättning enligt EU-förordning 261/2004.

9.3.2 Privatpersoner måste lämna in ersättningskrav direkt till flybmi, och tillåta flybmi 28 dagar eller den tid som föreskrivs enligt gällande lag (beroende på vilket som är kortare) att svara, innan man kan anlita tredje part att göra en fordring å sina vägnar.

9.3.3 flybmi kommer inte att behandla fordringar som lämnats av tredje part om den berörda passageraren inte har lämnat in kravet direkt till flybmi och tillåtot flybmi tillräckligt med tid att svara, i enlighet med artikel 15.2.2 ovan.

9.3.4 Artiklarna 15.2.2 och 15.2.3 ovan gäller inte för passagerare som inte har förmågan att lämna in fordringar själva. För passagerare som saknar förmågan kan vårdnadshavare lämna in ersättningskrav till flybmi å deras vägnar. flybmi kommer att begära bevis för att vårdnadshavaren har befogenhet att lämna in en fordran å passagerarens vägnar.

9.3.5 En passagerare kan lämna in en ansökan till flybmi på uppdrag av andra passagerare på samma bokning. flybmi kan begära bevis för att passageraren har samtycke från andra passagerare vid bokningen för att lämna in en fordran å deras vägnar.

9.3.6 Under alla omständigheter, förutom artikel 15.2.4 och 15.2.5 ovan, kommer flybmi inte att behandla fordringar som lämnats av tredje part såvida inte fordran åtföljs av lämplig dokumentation som vederbörligen bevisar tredje mans myndighet att agera på uppdrag av passageraren.

9.3.7 Personer är inte förbjudna enligt denna klausul från att konsultera juridiska eller andra tredjepartsrådgivare innan de skickar in deras ersättningskrav direkt till flybmi.

9.3.8 I enlighet med flybmi:s förfaranden kommer eventuell ersättning, utbetalning för tillägg, eller återbetalning att ske via en BACS-överföring eller genom check skickad via posten, och betalas till en passagerare som står på den första bokningen. flybmi kan begära bevis för att bankkontot innehas av den berörda passageraren.


Artikel 10

Återbetalning

10.1 Även om våra biljetter vanligtvis inte återbetalas kan vi i vissa fall komma överens om att återbetala en biljett eller oanvänd del av den. Sådan återbetalning kommer att överensstämma med gällande prisregler eller tariff, enligt följande:

10.1.1 Med undantag av vad som föreskrivs i denna artikel har vi rätt att göra återbetalning antingen till den person som anges i biljetten eller till den person som har betalat för biljetten vid uppvisande av ett tillfredsställande bevis på sådan betalning.

10.1.2 Om en biljett har betalats av någon annan än den passagerare som anges i biljetten och biljetten visar att det finns en återbetalningsrestriktion, ska vi endast göra en återbetalning till den person som betalat för biljetten eller i den personens namn.

10.1.3 Förutom i händelse av en förlorad biljett, görs återbetalningar endast vid överlåtelse av biljetten och alla outnyttjade flygkuponger till oss.

10.2 OFRIVILLIGA BILJETTÅTERBETALNINGAR

10.2.1 Om vi ställer in ett flyg, misslyckas med att flyga ett flyg enligt schemat, misslyckas med att stanna på din destination eller din mellanlandning, eller orsakar att du missar ett anslutande flyg där du har en bokning, ska det återbetalade beloppet vara:

10.2.1.1 Om ingen del av biljetten har använts, ett belopp som motsvarar den betalade biljetten,

10.2.1.2 Om en del av biljetten har använts, kommer återbetalningen inte att vara mindre än skillnaden mellan biljettpriset och det aktuella biljettpriset mellan de platser som biljetten har använts för.

10.3 FRIVILLIGA ÅTERBETALNINGAR

10.3.1 Om du har rätt till återbetalning av din biljett av andra orsaker än de som anges i 10.2, ska återbetalningsbeloppet vara:

10.3.1.1 Om ingen del av biljetten har använts, ett belopp som motsvarar den betalade biljetten, med avdrag för eventuella rimliga serviceavgifter eller avbokningsavgifter,

10.3.1.2 Om en del av biljetten har använts, kommer återbetalningen vara ett belopp som motsvarar skillnaden mellan biljettpriset och det aktuella biljettpriset mellan de platser som biljetten har använts för, med avdrag för eventuella rimliga serviceavgifter eller avbokningsavgifter.

10.4 ÅTERBETALNING AV FÖRLORAD BILJETT

10.4.1 Om du förlorar din biljett eller del av den, efter att ha uppvisat tillfredsställande bevis på förlusten och betalning av en rimlig administrationsavgift, kommer återbetalning att ske så snart som möjligt efter utgången av biljettens giltighetstid, på villkoren:

10.4.1.1 att den förlorade biljetten, eller en del av den, inte har använts, tidigare återbetalats eller ersatts (utom i fall då användningen, återbetalningen eller ersättningen av eller till en tredje part berodde på vår egen försummelse),

10.4.1.2 att den person till vilken återbetalningen görs förbinder sig att, i den form som föreskrivs av oss, återbetala beloppet i händelse av bedrägeri och/eller i den mån den förlorade biljetten eller en del av den används av en tredje part (utom när något bedrägeri eller användning av en tredje part beror på vår egen försummelse).

10.4.2 Om vi eller vår auktoriserade agent förlorar biljetten eller del av den, ska förlusten vara vårt ansvar.

10.5 RÄTT ATT VÄGRA ÅTERBETALNING

10.5.1 Vi kan vägra att återbetala en biljett:

10.5.2 (a) om den aktuella biljetten ej är återbetalningsbar,

10.5.1(b) om en ansökan om återbetalning görs efter det att biljettens giltighetstid upphör att gälla, eller

10.5.2(c) bevis har uppvisats för oss eller för regeringstjänstemän om avsikt att resa ur landet, såvida du inte fastställer för oss att du har tillstånd att stanna kvar i landet eller att du kommer att resa ur landet via en annan transportör eller ett annat transportmedel.

10.6 VALUTA

Vi förbehåller oss rätten att göra återbetalning på samma sätt och i samma valuta som betalades för biljetten.

10.7 VEM BILJETT ÅTERBETALAS AV

Frivilliga återbetalningar kommer endast att göras av oss eller den operatör som ursprungligen utfärdat biljetten eller av våra auktoriserade ombud.


Artikel 11

Beteende ombord flygplanet

11.1 ALLMÄNT

11.1.1 Om du, enligt vår skäliga åsikt, har ett beteende ombord på flygplanet som äventyrar säkerheten för flygplanet eller någon person eller egendom, eller hindrar besättningen i utförandet av sina uppgifter, eller inte följer instruktioner från besättningen, inklusive men inte begränsat till de som gäller rökning, alkohol eller narkotikakonsumtion eller uppför dig på ett sätt som orsakar obehag, besvär, eller skador på andra passagerare eller besättningen, kan vi vidta de åtgärder som vi anser vara rimliga för att förhindra fortsättning av sådant beteende, inklusive fasthållning, t.ex. vid underlåtenhet att lyda säkerhetsbältesregler eller rökförbudet. Du kan avlägsnas från flyget och vägras vidaretransport, och kan åtalas för brott som begås ombord på flygplanet.

11.1.2 Om vi på grund av ditt beteende dirigerar flygplanet till en oplanerad destination och avvisar dig från flygplanet måste du betala de rimliga kostnaderna för omdirigeringen och eventuella böter eller påföljder som regeringen för det land vi omdirigerat till ålägger oss.

11.1.3 För att undvika tvivel är det inte tillåtet att konsumera alkohol som inte har köpts från vår personal ombord på flygplanet, och speciellt alkoholköp från tax-free måste förbli oöppnade. Vi förbehåller oss rätten att vägra att servera eller sälja alkohol till passagerare ombord på flygplanet.

11.2 ELEKTRONISKA ENHETER

Av säkerhetsskäl kan vi ombord på flygplanet förbjuda eller begränsa användning av elektronisk utrustning, inklusive men inte begränsat till mobiltelefoner och/eller handhållna enheter, bärbara datorer, bärbara inspelare, bärbara radioapparater, cd-spelare, elektroniska spel eller sändningsanordningar, inklusive radiokontrollerade leksaker och walkie-talkies. Användning av hörapparater och pacemakers är tillåtet.


Artikel 12

Arrangemang för ytterligare tjänster

12.1 Om vi gör arrangemang för dig med någon tredje part att tillhandahålla andra tjänster än lufttransport, eller om vi utfärdar en biljett eller kupong som avser transporter eller tjänster (med undantag för lufttrafik) som tillhandahålls av en tredje part som hotellbokningar eller biluthyrning, handlar vi enbart i egenskap av att vara din agent. Villkoren från tredjepartsleverantören gäller.

12.2 Om vi även tillhandahåller yttransport till dig, kan andra villkor tillämpas vid sådan yttransport. Sådana villkor är tillgängliga genom oss på begäran, eller direkt från den relevanta tjänsteleverantören.


Artikel 13

Administrativa formaliteter

13.1 ALLMÄNT

13.1.1 Du är ansvarig för att erhålla alla erforderliga resedokument och visum och för att följa alla lagar, föreskrifter, order, krav och resekrav för länder som ska flyga från, till eller genom.

13.1.2 Vi ansvarar ej för konsekvenserna för någon passagerare på grund av hens misslyckande att erhålla sådana handlingar eller visum eller att följa sådana lagar, föreskrifter, order, krav, regler eller instruktioner.

13.2 RESEDOKUMENT

Innan du reser måste du uppvisa alla handlingar gällande utträde, inträde, hälsa och andra handlingar som krävs enligt lag, regelverk, beställning, efterfrågan eller annat krav från de berörda länderna och tillåta oss att ta och behålla kopior av dessa. Vi förbehåller oss rätten att vägra transport om du inte har uppfyllt dessa krav, eller om dina resehandlingar inte verkar vara i ordning.

13.3 NEKAT INTRÄDE

Om du nekas inträde till något land, kommer du att vara ansvarig för att betala böter eller avgifter som åläggs oss av den berörda regeringen och för kostnaden för att transportera dig från det landet. Biljettpriset för transporten till vägrat eller nekat inträde kommer inte att återbetalas av oss.

13.4 PASSAGERARE ANSVARAR FÖR BÖTER, KOSTNADER VID FRIHETSBERÖVANDE, OSV.

Om vi är skyldiga att betala böter eller straffavgift eller om vi medförs utgifter på grund av att du inte följer lagar, föreskrifter, order, krav eller andra resekrav från de berörda länderna eller för att framställa de nödvändiga dokumenten, ska du på begäran återbetala oss det belopp som sålunda betalats eller de utgifter som uppkommit. Värdet av oanvänd transport på din biljett, eller dina eventuella medel i vår besittning kan komma att läggas till i en sådan betalning eller utgift.

13.5 TULLINSPEKTION

Om det behövs ska du delta i en inspektion av ditt bagage genomförd av tullen eller andra tjänstepersoner. Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som åsamkas dig under en sådan inspektion eller genom att du inte har uppfyllt detta krav.

13.6 SÄKERHETSINSPEKTION

Du ska delta i säkerhetskontroller av regeringar, flygplatsens tjänstemän, transportören eller av oss.


Artikel 14

Efterföljande transportörer

14.1 Transport som utförs av oss och andra lufttrafikföretag under en enskild biljett eller en konjunktionsbiljett betraktas som en enskild drift i enlighet med konventionen. Däremot uppmärksammas du på artikel 15.4.2.

14.2 Om du har en bokning hos oss som inkluderar en eller flera sektorer som drivs av en annan operatör kommer vi att informera dig om denna operatör när du bokar, eller i de fall det inte är känt när du bokar kommer vi att informera dig så snart informationen blir känd.


Artikel 15

Ansvar för skador

15.1 TILLÄMPLIGHET

Vårt ansvar och det som gäller för varje transportör som är involverad i din resa kommer att bestämmas av sina egna transportvillkor. Våra ansvarsbestämmelser är följande:

15.2 GÄLLANDE LAGSTIFTNINGAR

De regler som gäller för vårt ansvar är enligt följande:

  • Konventionen,
  • EG-förordning 2027/97, i dess lydelse enligt EG-förordning 889/2002,
  • i den omfattning som inte strider mot ovanstående, tillämplig nationell lag.

15.3 PASSAGERARES DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA

15.3.1 Vårt ansvar för skadestånd vid dödsfall, sår eller annan kroppsskada för en passagerare vid en olycka ska inte vara föremål för någon ekonomisk gräns, DOCK UNDER FÖRUTSÄTTNING att vi förbehåller alla andra försvar som är tillgängliga oss (enligt konventionen eller annat) med avseende på skulder som uppstår i enlighet med artiklarna 15.3-15.5 (inklusive) eller var och en av dem och alla rättigheter till åtgärder mot någon annan person, inklusive (utan begränsning) rätt till bidrag och ersättning.

15.3.2 För eventuella skador upp till och med summan av motsvarande 113 100 särskilda dragningsrätter, ska vi inte utesluta eller begränsa vårt ansvar.

15.3.3 Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15.3.2, om vi bevisar att försumlighet eller annan olaglig handling eller underlåtenhet från den skadade eller avlidne passageraren eller den som begärt ersättning orsakat eller bidragit till skadan, kan vi helt eller delvis undantas från vårt ansvar i enlighet med gällande lagar.

15.3.4 I den utsträckning som skador enligt artikel 15.3 potentiellt kan överstiga 113 100 särskilda dragningsrättigheter kommer de att minskas i enlighet därmed om vi bevisar något av följande: att skada inte berodde på vårdslöshet eller annan olaglig handling, eller underlåtenhet hos oss eller våra ombud, eller att skadan enbart skedde på grund av vårdslöshet eller annan felaktig handling eller underlåtenhet från en tredje part.

15.3.5 För flygolyckor som omfattas av EG-förordning 889/2002 skall vi utan dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än femton dagar efter att den skadeståndsberättigade fysiska personens identitet har fastställts göra sådana förskottsutbetalningar som kan behövas för att tillgodose dennes omedelbara ekonomiska behov i proportion till dennes umbäranden.

15.3.6 Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15.3.4 får en förskottsbetalning enligt artikel 15.3.5 inte understiga motsvarande 16 000 särskilda dragningsrätter per passagerare

15.3.7 En förskottsutbetalning skall inte utgöra erkännande av skadeståndsansvar och får avräknas mot eventuella senare belopp som utbetalas på grund av vårt skadeståndsansvar, men skall inte återbetalas, utom i de fall som föreskrivs i artikel 15.3.3 eller om det senare bevisas att personen som mottagit förskottsutbetalningen orsakade eller bidrog till skadan genom försumlighet eller inte var den som var berättigad till ersättning.

15.4 SKADAT BAGAGE

15.4.1 Vi är inte ansvariga för skador på ej incheckat bagage (förutom skador orsakade av förseningar som omfattas av artikel 15.4.4 nedan) om inte skadan orsakats av vår försummelse eller vårdslöshet hos våra agenter.

15.4.2 Vårt ansvar för skador på ditt bagage, inklusive skada som orsakats av förseningar, begränsas av konventionen till 1 131 särskilda dragningsrätter, utom i fall där du bevisar att skadan berodde på en handling eller underlåtenhet av oss eller våra agenter som utfördes antingen med avsikt att orsaka skada, eller vårdslöst med vetskap om att skada troligen skulle uppstå, och du bevisar att våra anställda eller agenter som är ansvariga för handlingen eller underlåtenheten agerade inom ramen för deras uppdrag.

15.4.3 Om du fyller i en särskild deklaration om högre värde vid incheckningen och betalar den tillämpliga avgiften ska vårt ansvar begränsas till det högre deklarerade värdet.

15.4.4 Vi är inte ansvariga för skador på bagage som orsakas av förseningar om vi bevisar att vi och våra agenter vidtog alla rimliga åtgärder för att undvika skadan, eller att det var omöjligt för oss eller våra agenter att vidta sådana åtgärder.

15.4.5 Vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakas på grund av ditt bagage. Du är ansvarig för eventuella skador som orsakas på grund av ditt bagage till andra personer eller egendom, inklusive vår egendom.

15.4.6 Med undantag för konventionens tillämpning skall vi inte ha något ansvar för skador på föremål som inte är tillåtna i incheckat bagage enligt artikel 8.3, inklusive bräckliga eller lättfördärvliga föremål, föremål som har ett särskilt värde, till exempel pengar, smycken, ädelmetaller, bestick, datorer, personliga elektroniska enheter, skuldebrev, värdepapper eller andra värdesaker, affärsdokument, pass och andra identitetshandlingar eller prover.

15.5 FÖRSENINGAR FÖR PASSAGERARE

15.5.1 Vårt ansvar för skador som orsakats av förseningar begränsas av konventionen till 4 694 särskilda dragningsrätter.

15.5.2 Vi är inte ansvariga för skador som orsakas av förseningar om vi bevisar att vi och våra agenter vidtog alla rimliga åtgärder för att undvika skadan, eller att det var omöjligt för oss eller våra agenter att vidta sådana åtgärder.

15.6 ALLMÄNT

15.6.1 Om vi utfärdar en biljett eller om vi checkar in bagage för transport via en annan transportör, gör vi det endast som ombud för den andra transportören.

15.6.2 Vi är inte ansvariga för eventuella skador som uppstår på grund av vår efterlevnad av eller din underlåtenhet att följa gällande lagar eller regeringens regler och föreskrifter.

15.6.3 Om inte annat föreskrivs i dessa transportvillkor, ska vi endast vara ansvariga för ersättningsskador för bevisade förluster.

15.6.4 Transportavtalet, inklusive dessa villkor för transport och uteslutningar eller ansvarsbegränsningar, gäller för våra auktoriserade agenter, anställda och representanter i samma utsträckning som de gäller för oss. Det totala ersättningsgilla beloppet från oss och från auktoriserade agenter, anställda, företrädare och personer får inte överstiga vårt eget eventuella skadeståndsbelopp.

15.6.5 Ingenting i dessa transportvillkor skall upphäva eventuell uteslutning eller begränsning av vårt ansvar enligt konventionen eller som i annan utsträckning är förbjudet enligt gällande lagar.

15.6.6 Ingenting i dessa transportvillkor ska upphäva någon uteslutning eller begränsning av vårt ansvar, eller något försvar som är tillgängligt för oss enligt konventionen, eller gällande lagar mot något offentligt socialförsäkringsorgan, eller någon som är skyldig att betala ersättning eller har betalat ersättning med avseende på dödsfall, sår eller annan kroppsskada hos en passagerare.

15.6.7 Med förbehåll för konventionens bestämmelser och begränsningar är vi inte ansvariga för sjukdomar, skador eller funktionshinder, inklusive dödsfall, som kan hänföras till ditt fysiska eller psykiska tillstånd eller försvårandet av sådant tillstånd.


Artikel 16

Tidsbegränsning gällande anspråk och åtgärder

16.1 ANMÄLAN OM ANSPRÅK

Bagagegodkännande vid leverans utan klagomål från bagagekvittots innehavare är tillräckligt bevis att bagaget har levererats i gott skick och i enlighet med transportavtalet, om inte annat bevisas. Om du vill göra en anmälan om ersättning eller åtgärd för skador på incheckat bagage, måste du meddela oss så snart du upptäcker skadan och senast inom sju (7) dagar efter mottagandet av bagaget. Om du vill göra en anmälan om ersättning eller åtgärd för försening av incheckat bagage, måste du meddela oss inom tjugoett (21) dagar från det att bagaget har ställts till ditt förfogande. Varje sådan informering måste göras skriftligen.

16.2 ÅTGÄRDSBEGRÄNSNINGAR

Eventuell rätt till skadestånd [eller ersättning på vilket sätt som helst] skall uteslutas om en åtgärd inte åberopas inom två år från ankomstdagen till destinationen eller det datum då flygplanet var planerat att ankomma eller det datum då transporten upphörde. Metoden för beräkning av preskriptionstiden skall bestämmas enligt domstolens lagar där ärendet hörs.


Artikel 17

Andra villkor

Transport av dig och ditt bagage tillhandahålls också i enlighet med vissa andra regler och villkor som gäller eller antas av oss, vilka ingår i vårt transportavtal med dig. Dessa regler och villkor, som varierar från tid till annan, är viktiga. De handlar bland annat om transport av ensamresande barn, gravida kvinnor och sjuka passagerare, restriktioner för användning av elektroniska enheter och föremål samt konsumtion av alkoholhaltiga drycker ombord. Regler och villkor för dessa ämnen är tillgängliga från oss på begäran och via vår hemsida. Passagerare som bokar avgångar från Norwich måste betala en flygplatsutvecklingsavgift på 10 pund för vuxna (ingen avgift för barn under 16 år). Detta är en flygplatsavgift och tas ej ut av flybmi. Biljetter kan köpas i förväg på nätet via http://www.norwichairport.co.uk/ eller på flygplatsen på avresedagen.

Om inte annat föreskrivs i konventionen ska dessa transportvillkor regleras och tolkas i enlighet med lagstiftningen i England och Wales. Eventuella tvist mellan dig och oss som härrör från detta transportavtal, inklusive dessa transportvillkor, ska vara föremål för domstolens icke-exklusiva behörighet i England och Wales.


Artikel 18

Tolkning

Titeln på varje artikel i dessa transportvillkor är endast av praktiska skäl och ska inte användas för tolkning av texten. British Midland Regional Limited registrerad i Skottland enligt registreringsnummer SC104657 Registrerat kontor: Cirrus Building 9 Marchburn Drive Glasgow Airport PA32SJ