Betingelser for transport

*sist oppdatert 05. april 2018

Merk at når du godkjenner vilkårene og betingelsene, samtykker du også i at du har lest og godkjent personvernpolicyen.

Les Personvernpolicy

British Midland Regional Limited Generelle betingelser for transport for flybmi sine passasjerer og bagasje.

Innholdsfortegnelse


Artikkel 1

Hva bestemte uttrykk betyr i disse betingelsene

Når du leser disse betingelsene, vær oppmerksom på at:

«Vi», «vår», «oss selv» og «oss» betyr British Midland Regional Limited.

«Du», «din» og «deg» betyr en hvilken som helst person, med unntak av medlemmer av bemanningen, som er blitt transportert eller skal transporteres i et fly i henhold til en billett. (Se også definisjon av «Passasjer»).

«AVTALTE STOPPESTEDER» betyr de steder, med unntak av avgangsstedet og destinasjonsstedet, angitt i billetten eller i våre tidstabeller som planlagte stoppesteder i ruten din.

«IDENTIFIKATORKODE FOR FLYSELSKAP» betyr de to tegnene eller tre bokstavene som identifiserer bestemte flyselskap.

«AUTORISERT SALGSAGENT» betyr en selger som er utpekt til å representere oss overfor passasjerer ved salg av lufttransporttjenester.

«BAGASJE» betyr dine personlige eiendeler som du bringer med deg i forbindelse med reisen. Med mindre annet er oppgitt, inkluderer dette både innsjekket bagasje og ikke-innsjekket bagasje.

«REISEGODSBEVIS» betyr de delene av billettene som gjelder frakten av din innsjekkede bagasje.

«IDENTIFIKASJONSMERKE FOR BAGASJE» betyr et dokument tildelt utelukkende for identifisering av innsjekket bagasje.

«FLYSELSKAP» betyr et annet flyselskap enn vårt, hvis identifikatorkode vises på billetten din eller på en tilstøtende billett.

«INNSJEKKET BAGASJE» betyr bagasje vi ivaretar og som vi utsteder et reisegodsbevis for.

«FRIST FOR INNSJEKKING» betyr tidsbegrensningen angitt av flyselskapet på din reisebekreftelse ELLER billett. Innen denne fristen må du ha fullført innsjekkingsformaliteter og mottatt ditt boardingkort.

«BETINGELSER FOR KONTRAKT» betyr de uttalelser som du finner i din billett eller reiseruten/kvitteringen, identifisert som sådan og som inkluderer disse varslene og betingelsene for vilkår som referanse.

«TILSTØTENDE BILLETT» betyr en billett utstedt til deg i forbindelse med en annen billett, som samlet sett utgjør én enkelt transportkontrakt.

«KONVENSJON» betyr at ett av følgende instrumenter gjelder:

  • Warszawa-konvensjonen
  • Warszawa-konvensjonen med etterfølgende endringer i Haag 28. september 1955
  • Warszawa-konvensjonen med etterfølgende endringer av Tilleggsprotokoll nr. 1 i Montreal (1975)
  • Warszawa-konvensjonen med etterfølgende endringer i Haag og av Tilleggsprotokoll nr. 2 i Montreal (1975)
  • Warszawa-konvensjonen med etterfølgende endringer i Haag og av Tilleggsprotokoll nr. 4 i Montreal (1975)
  • Tilleggskonvensjonen til Warszawa-overenskomsten vedtatt i Guadalajara (1961)
  • Montreal-konvensjonen (1999)

For å unngå tvil er det gitt at hvis mer enn én av ovenfornevnte konvensjoner gjelder, skal den nyeste overstyre.

«KUPONG» betyr både en papirutgave og en elektronisk utgave av en flykupong, hver av disse gir den navngitte passasjeren rett til å reise på den bestemte flyforbindelsen som identifiseres på kupongen.

«SKADE» inkluderer død, legemsbeskadigelse eller ulykkesskade for en passasjer, tap, partielt tap, tyveri eller annen skade, som oppstår grunnet eller i forbindelse med flyreisen eller andre tilleggstjenester utøvd av oss. For å unngå tvil, skade inkluderer her også bagasje som kan tilknyttes transport eller andre tilleggstjenester utøvd av oss.

«DAGER» betyr kalenderdager, inkludert alle de syv dagene i uken; gitt at, for varselformål, dagen da varselet sendes ut ikke skal telles med; og videre, gitt at for formålet med bestemmelse av gyldighetsperioden for en billett skal ikke dagen før billetten utstedes, eller flyvningen som er påbegynt, telles med.

«ELEKTRONISK KUPONG» betyr en elektronisk flykupong eller andre verdipapirer lagret i databasen vår. «ELEKTRONISK BILLETT» betyr reiseruten/kvitteringen som er utsendt av oss eller på våre vegne, den elektroniske kupongen og, hvis aktuelt, et boarding-dokument.

«FLYKUPONG» betyr den delen av billetten som viser betegnelsen «kvalifisert for gjennomfart», eller dersom det foreligger en elektronisk billett, den elektroniske kupongen, og dette viser de spesifikke stedene du er kvalifisert for gjennomreise mellom.

«FORCE MAJEURE» betyr uvanlige og utforutsette utenfor den berørte parts kontroll, hvorpå konsekvensene ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige forhåndsregler har blitt tatt.

«REISERUTE/KVITTERING» betyr et dokument eller dokumenter vi sender ut til passasjerer som reiser med elektronisk billett og som inneholder passasjerens navn, flyvningsinformasjon samt varsler.

«PASSASJER» betyr en hvilken som helst person, unntatt medlemmer av bemanningen, som er transportert eller skal transporteres i et fly i henhold til en billett. (Se også definisjon på «du», «din» og «deg»).

«PASSASJERKUPONG» eller «PASSASJERKVITTERING» betyr den delen av billetten som utstedes av oss eller på vegne av oss, som er merket i henhold til dette og som i sin tur skal tas vare på av deg.

«SDR» betyr spesielle trekkrettigheter, som definert av Det internasjonale pengefondet.

«OPPHOLD» betyr et planlagt stopp langs reisen, et sted mellom avgangssted og destinasjonssted.

«TARIFF» betyr de publiserte billettprisene, avgiftene og/eller tilknyttede betingelser for transport for et flyselskap som er arkivert, der dette er nødvendig, hos de aktuelle myndighetene.

«BILLETT» betyr enten dokumentet kalt «Passasjerbillett og reisegodsbevis» eller den elektroniske billetten. Begge disse sendes ut fra oss eller på våre vegne og inkluderer betingelsene for kontrakten, varsler og kuponger.

«IKKE-INNSJEKKET BAGASJE» betyr all annen bagasje enn den innsjekkede bagasjen, inkludert håndbagasje.

«WARSZAVA-KONVENSJONEN» betyr konvensjonen hvor bestemte regler tilknyttet internasjonal luftfart er satt i system og signert i Warszava 12. oktober 1929.


Artikkel 2

Gyldighet

2.1 GENERELT

Med unntak av det som er tatt høyde for i Artikkel 2 i avsnittene 2.2, 2.4 og 2.5, gjelder våre betingelser for transport kun på de flyvningene, eller segmentet for flyvninger, hvor vårt navn eller identifikatorkode er angitt i flyselskap-ruten på billetten for aktuell flyvning / segment for flyvninger. Vilkårene og betingelsene du finner i billetten og billettheftet, skal inneholde deler av disse vilkårene for transport. Der vi selger flyreiser som drives av andre flyselskap enn oss, gjør vi dette utelukkende som salgsagent for den respektive operatøren. I slike tilfeller vil betingelsene for transport for det aktuelle flyselskapet gjelde, i tillegg til disse betingelsene for transport.

2.2 CHARTER-VIRKSOMHET

Hvis transporten utføres i henhold til en charter-avtale, gjelder disse betingelsene for transport kun i den utstrekning de innlemmet som referanse eller på annet vis, i charter-avtalen eller i billetten.

2.3 RUTESAMARBEID

For noen tjenester har vi avtaler med andre flyselskaper, kjent som «Rutesamarbeid». Dette innebærer at selv om du har en reservasjon hos oss og er i besittelse av en billett hvor vårt navn og vår identifikatorkode er angitt som gjeldende flyselskap, kan det være at et annet flyselskap betjener flyet. Hvis slike avtaler gjelder, vil vi opplyse deg om hvilket flyselskap som betjener flyet ved det tidspunktet du utfører reservasjonen.

2.4 OVERSTYRE LOVEN

Disse vilkårene og betingelsene gjelder med mindre de er i konflikt med eventuelle tariffer eller gjeldende lovverk, hvorpå slike tariffer eller lover, alt ettersom, skal råde. Hvis noen bestemmelser i disse betingelsene for transport er ugyldige under gjeldende lovverk, skal de andre bestemmelsene like fullt forbli gjeldende.

2.5 BETINGELSER RÅDER OVER REGULERINGER

Med unntak av det som er tatt høyde for i disse betingelsene for transport, dersom det skulle være konflikt mellom disse betingelsene for transport og noen andre reguleringer vi har, som tar for seg bestemte emner, skal disse betingelsene for transport råde.


Artikkel 3

Billetter

3.1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

3.1.1 Vi tilbyr frakt kun til passasjeren som er navngitt på billetten, og du må kanskje skaffe egnet identifikasjon.

3.1.2 En billett kan ikke overføres og er normalt sett ikke mulig å refundere, i tråd med bestemmelsene i Artikkel

10. Endringer i en passasjers navn er ikke tillatt, men visse andre endringer kan utføres mot et endringsgebyr, i tillegg til belastning av eventuelle prisforskjeller mellom flybilletten du har betalt ved reservasjon og den gjeldende billettprisen for det alternative flyet, på den datoen slike endringer utføres. For å unngå tvil, ingen refusjon vil bli betalt for en billettpris som ved endringstidspunktet eventuelt er lavere enn billettprisen man opprinnelig betalte.

3.1.3 Det er lurt å velge en billettype som er best mulig tilpasset dine behov. Det kan også være lurt å sikre seg at man har en egnet forsikring for å dekke tilfeller der hvor man må kansellere billetten grunnet force majeure, eller av andre grunner. 3.1.4 Til tross for 3.1.2; hvis en billett har blitt utstedt som del av en pakke som reguleringene for pakkereiser, pakkeferier og pakketurer 1992 SI 1992/3288 med etterfølgende endringer («PTR»), gjelder, og du ønsker å overføre reservasjonen under Regulering 10 av PTR, vil vi utstede en ny billett, gitt at du:

3.1.4(a) beviser for oss eller våre autoriserte salgsagenter at du har oppfylt kravene i Regulering 10 i PTR og er berettiget til å overføre reservasjonen;

3.1.4(b) gir oss et rimelig varsel om dine planer om å overføre reservasjonen før avgangsdatoen din;

3.1.4(c) gir oss eller våre autoriserte salgsagenter fullt navn, adresse og kontaktnummer til personen hvis du ønsker den nye billetten skal utstedes til;

3.1.4(d) leverer billetten til oss eller våre autoriserte salgsagenter; og 3.1.4(e) betaler oss et akseptabelt administrasjonsgebyr for utstedelse av den nye billetten.

3.1.5 Billetten er og blir ved enhver tid i utstedelsesselskapets eierskap.

3.1.6 Unntatt der det foreligger en elektronisk billett skal du ikke være kvalifisert for å være med på en flyvning med mindre du legger frem en gyldig billett inneholdende flykupongen for denne flyvningen, samt alle andre ubrukte flykuponger og passasjerkupongen. Dessuten vil du ikke være berettiget til å medbringes hvis billetten som legges frem er ødelagt eller har blitt endret på annet vis, av andre enn oss eller vår autoriserte salgsagent. Der det foreligger en elektronisk billett skal du ikke være kvalifisert for å være med på en flyvning med mindre du viser til gyldig ID og en gyldig elektronisk billett som har blitt behørig utstedt i ditt navn.

3.1.7(a) Dersom en billett er tapt eller ødelagt (eller delvis ødelagt) av deg eller ved manglende presentasjon av en billett inneholdende passasjerkupongen og alle ubruke flykuponger, vil vi på forespørsel erstatte en slik billett (eller deler av den) ved å utstede en ny bilett, gitt at det foreligger bevis lett tilgjengelig for personen som utsteder ny billett ved gjeldende tidspunkt, at en billett som er gyldig for de(n) gjeldende flyvningen(e) ble rettmessig utstedt, og at du signerer en avtale om å refundere oss for eventuelle kostnader og tap, opptil verdien på den opprinnelige billetten, som ved rimelig skjønn er ventet å påfalle oss eller et annet flyselskap ved misbruk av billetten. Der slike beviser ikke foreligger eller du ikke signerer en slik avtale, kan personen som utsteder en ny billett, kreve at du betaler opptil full billettpris for en erstatningsbillett, som så kan refunderes hvis og når personen som utsteder den nye billetten har bekreftet at den tapte eller ødelagte billetten ikke har blitt brukt før sin utløpsdato. Hvis du finner den opprinnelige billetten før gyldigheten er utløpt, kan du overlevere den til personen som utstedte den nye billetten, og den førnevnte refusjonen vil bli behandlet ved dette tidspunktet.

3.1.7(b) Vi vil ikke kreve tilbakebetaling fra deg for noen slike tap som er et resultat av vår egen uaktsomhet. Flyselskapet som utsteder billetten kan belaste et akseptabelt administrasjonsgebyr for denne tjenesten, med mindre tapet eller ødeleggelsen var forårsaket av flyselskapet som utsteder billetter, eller av salgsagenten deres.

3.2 GYLDIGHETSPERIODE

3.2.1 Med mindre annet er opplyst om på billetten, disse betingelsene eller i gjeldende tariffer (som kan begrense gyldigheten på en billett, og i begge tilfeller vil begrensningen vises på billetten), er billetten gyldig i:

3.2.1(a) Ett år fra og med utstedelsesdatoen; eller

3.2.1(b) Gitt at den første reisen gjennomføres innen ett år fra datoen for utstedelse, ett år fra datoen for den første reisen tilknyttet billetten.

3.2.2 Når du er hindret fra å reise innenfor billettens gyldighetsperiode grunnet at på det tidspunktet du prøvde å reservere, kunne vi ikke bekrefte en reservasjon, vil gyldigheten for en slik billett bli forlenget, eller du kan ha rett på en refusjon i tråd med Artikkel

10.

3.2.3 Hvis du, etter å ha påbegynt reisen din, er hindret fra å reise innenfor gyldighetsperioden til billetten grunnet sykdom, kan vi (men er ikke pålagt å) forlenge gyldighetsperioden for billetten din til den datoen da du blir frisk nok til å reise eller til første tilgjengelige flyavgang etter denne datoen, fra avreisestedet hvor reisen opprinnelig skulle fortsette, på et ledig sete i den serviceklassen man har betalt for. Slik sykdom må dokumenteres med en legeattest. Når flykupongen inni billetten, eller ved en elektronisk billett, den elektroniske kupongen, involverer mer enn én mellomlanding, kan gyldigheten til en slik billett ikke forlenges med mer enn tre måneder fra datoen som vises på slike bevis. I slike tilfeller kan vi på også forlenge gyldighetsperioden på billetter til reisefølget ditt dersom dette er nære familiemedlemmer.

3.2.4 I tilfelle dødsfall for en passasjer underveis, kan billettene til personer i reisefølget til passasjeren bli endret ved å fjerne betingelsen for minimum oppholdstid eller forlenging av billettenes gyldighet. I tilfelle dødsfall i den nærmeste familien til en passasjer som har påbegynt en reise, kan billettgyldigheten til passasjeren og den nærmeste familie som reiser med passasjeren, endres. Alle slike endringer utføres ved å vise til en gyldig dødsattest, og ingen forlengelser av gyldighetsperioden skal strekke seg lenger frem i tid enn førtifem (45) dager fra datoen da dødsfallet skjedde.

3.3 KUPONGSEKVENS OG -BRUK

3.3.1 Billetten du har kjøpt er kun gyldig for den transporten som er oppgitt på billetten, fra avgangsstedet via eventuelle avtalte stoppesteder, til den endelige destinasjonen. Billettprisen du har betalt er basert på vår tariff, og dekker transporten som vist på billetten. Den utgjør en vesentlig del av vår kontrakt med deg. Billetten vil ikke bli innløst og vil miste sin gyldighet hvis alle kupongene ikke brukes i sekvensen angitt i billetten.

3.3.2 Skulle du ønske å endre noen deler av transporten, må du kontakte oss i forkant. Billettprisen for din nye transport vil bli regnet ut, og du vil få et alternativ om å godta den nye prisen eller å beholde din opprinnelige transport slik det kommer frem av billetten. Skulle du være tvunget til å endre deler av reisen grunnet force majeure, må du kontakte oss snarest mulig, og vi vil iverksette rimelige tiltak for å frakte deg til ditt neste stoppested eller din endelige destinasjon, uten å regne ut billettprisen på nytt.

3.3.3 Skulle du endre transporten på egen hånd uten vårt samtykke, vil vi fastsette den riktige prisen for din faktiske reise. Du vil måtte betale en eventuell prisdifferanse mellom det du har betalt og den totale prisen som gjelder for den endrede transporten på endringsdatoen.

3.3.4 Merk at mens noen typer endringer ikke vil føre til en endret billettpris, mens andre, som endring av avgangssted (eksempelvis hvis du ikke flyr det første stykket) eller å snu om retningen på reisen, kan føre til en økning i pris. Mange billettpriser er kun gyldige for datoene og flyavgangene som er vist på billetten, og kan kanskje ikke endres i det hele tatt, eller kun ved betaling av et ekstra gebyr.

3.3.5 Alle flykuponger du finner inni billetten vil godkjennes for transport på valgt dato, flyvning og sete i den serviceklassen du har betalt for. Når en billett opprinnelig er utstedt uten en angitt reservasjon, kan seter reserveres senere - i tråd med vår tariff og tilgjengelighet av seter på den valgte flyvningen.

3.3.6 Vær obs på at dersom du ikke dukker opp til en flyavgang uten å kontakte oss om dette på forhånd, kan vi kansellere returen din eller videre reservasjoner, og vil ikke være ansvarlig overfor deg for tap eller utgifter som rammer deg eller noen i ditt reisefølge som resultat.

3.4 NAVN OG ADRESSE PÅ FLYSELSKAP

Navnet vårt kan være forkortet til identifikatorkoden for flyselskapet vårt eller på annet vis, på billetten. Vårt fullstendige navn, varemerkenavn og registrerte kontoradresse er angitt i Artikkel 18 i disse betingelsene.


Artikkel 4

Billettpriser, skatter, avgifter og omkostninger

4.1 BILLETTPRISER

Billettpriser gjelder kun for transport fra flyplassen ved opprinnelig avreisested, til flyplassen ved destinasjonsstedet, med mindre annet er uttrykkelig fastlagt. Billettpriser inkluderer ikke transport mellom flyplasser og mellom flyplasser og byterminaler. Billettprisen din blir regnet ut i henhold til vår tariff med ikrafttredelse fra datoen for betalingen av billetten for reisen på de bestemte datoene og destinasjonene som vises på den. Hvis du ønsker å endre flyavgangen eller reisedatoen din, kan du gjøre dette i de tilfellene det opplyses om i disse betingelsene for transport og i tråd med rådende billettregler, som du opplyses om ved det tidspunktet du utfører den opprinnelige reservasjonen. Alle endringer er betinget av at du betaler eventuelle gebyr og avgifter i tillegg til eventuelle mellomlegg for billettprisene.

4.2 SKATTER, AVGIFTER OG GEBYR

Gjeldende skatter, avgifter og gebyr pålagt av regjeringen eller andre myndigheter, eller av ledelsen ved flyplassen, skal være betalbare av deg. Ved det tidspunktet du kjøper billetten, vil du bli opplyst om skatter, avgifter og gebyr som ikke er inkludert i billettprisen, hvorpå de fleste vanligvis vil vises separat på billetten. Skatter, avgifter og gebyrer som legges til for flyreiser endres konstant, og kan legges til etter datoen for utstedelse av billetten. Hvis det er en økning i en skatt, avgift eller et gebyr vist på billetten, vil du være pålagt å betale dette. På samme måte, hvis en ny skatt, avgift eller et gebyr legges til selv etter utstedelse av billetten, vil du være pålagt å betale dette. På samme måte, dersom noen skatter, avgifter eller gebyr som du har betalt til oss under utstedelse av billetten, fjernes eller reduseres slik at de ikke lenger er aktuelle for deg, eller svarer til et mindre beløp, vil du ha rett på å kreve refusjon.

4.3 VALUTA

Billettpriser, skatter, avgifter og gebyrer er betalbare i valutaen for landet der hvor billetten er utstedt, med mindre annen valuta er indikert av oss eller vår autoriserte salgsagent før eller under betalingstransaksjonen (for eksempel grunnet lokal valuta som ikke kan omregnes). Vi kan etter eget skjønn godta betalinger i annen valuta.

4.4 ADMINISTRASJONSGEBYR

Underlagt gjeldende lovverk, forbeholder vi oss retten til å belaste et akseptabelt administrasjonsgebyr for utføring av eventuelle endringer i reservasjonen din; for at du skal kunne betale oss med kredittkort eller for å utføre en reservasjon via vår kundeservice; og for å tilby tilleggstjenester som ikke er inkludert i billettprisen, inkludert, men ikke begrenset til, forespørsler om persondata i henhold til avsnitt 5.3, og forespørsler etter duplikat av kvitteringer.


Artikkel 5

Reservasjoner

5.1 RESERVASJONSKRAV

5.1.1 Vi eller vår autoriserte salgsagent vil lagre din(e) reservasjon(er). På forespørsel kan vi gi deg en skriftlig bekreftelse på reservasjonen(e).

5.1.2 Med mindre annet er skriftlig kommunisert fra vår side, har våre billettpriser betingelser som begrenser eller utelukker din rett til å endre reservasjonen eller få refusjon hvis du skulle kansellere reservasjonen.

5.2 TIDSBEGRENSNINGER FOR BILLETTSYSTEM

Hvis du ikke har betalt for billetten før den angitte tidsbegrensningen for billettsystemet, som opplyst av oss eller vår autoriserte salgsagent, kan vi kansellere reservasjonen din.

5.3 PERSONDATA

5.3.1 Du samtykker i at persondata gis til oss for følgende formål: utføring av en reservasjon; kjøp og utstedelse av en billett; bokføring, fakturering og revisjon (inkludert kontroll av kredittkort og andre betalingskort); administrative og juridiske formål; statistisk analyse; utvikling og presentasjon av tjenester; og tilrettelegging for sikkerhet, prosedyrer for immigrasjon, toll og innfart, og å gjøre slike data tilgjengelige for offentlige organ i tilknytning til reisen din. Det kan også forekomme at slike data kan bli brukt til salgs- og markedsføringsformål, og de kan bli utsendt til selskaper tilknyttet British Midland Regional Limited eller våre reisepartnere. For disse formålene gir du oss tillatelse til å beholde og bruke slike data og overføre dem til våre egne kontor, våre datterselskap, autoriserte salgsagenter, representanter fra regjeringen, databehandlere, kreditt- og betalingskortselskaper, reiseoperatører eller tilbyderne av ovenfornevnte tjenester. Dette kan innebære å sende dataene dine utenfor EØS. Hvis du ikke ønsker å motta informasjon fra oss eller våre reisepartnere, kan du skrive til oss på adressen som er angitt i Artikkel 18.

5.3.2 Vi og andre flyselskaper er pålagt av nye lover introdusert i USA og andre land å gi myndigheter for grensekontroll tilgang til passasjerdata. I tråd med dette kan all informasjon vi lagrer om deg og dine reisearrangementer, legges frem for toll- og immigrasjonsmyndigheter samt politimyndigheter i alle land tilknyttet din reiserute. Dette kan inkludere detaljer du har gitt oss om alle betalingsdetaljer; kontaktinformasjon; og alle spesielle krav du har angitt. Du er berettiget til å avslå forespørsel om tillatelse til å frigjøre dataene dine til slike myndigheter ved å skrive til oss på adressen oppgitt i Artikkel 18 i forkant av avreisedatoen din. Hvis du avslår forespørselen om tillatelse til dette og du flyr til eller via et land som krever denne informasjonen, må vi kanskje kansellere reservasjonen og kan dermed ikke frakte deg til eller gjennom dette landet.

5.4 SITTEPLASSER

Vi vil prøve å respektere forhåndsreservasjoner av sitteplasser der dette tilbys. Vi kan imidlertid ikke garantere at man får et bestemt sete. Vi forbeholder oss retten til å tildele eller omfordele seter til enhver tid, selv etter at ombordstigning er fullført. Dette kan være nødvendig av drifts- eller sikkerhetsmessige årsaker.

5.5 NY BEKREFTELSE AV RESERVASJONER

5.5.1 Ved videreforbindelser eller returer kan det være krav om å bekrefte reservasjoner på nytt innenfor angitte tidsfrister. Vi vil opplyse deg når du reserverer hvis vi krever ny bekreftelse, og hvor/hvordan dette skal gjøres. Hvis dette er påkrevd og du ikke bekrefter på nytt, kan vi kansellere dine reservasjoner til videreforbindelser eller returer. Skulle du imidlertid opplyse oss om at du fremdeles ønsker å reise, og det er ledig plass på flyet, vil vi etablere reservasjonen på nytt og transportere deg. Hvis det ikke er ledig plass på flyet, vil vi gjøre en rimelig innsats for å få fraktet deg til din neste eller endelige destinasjon.

5.5.2 Du rådes til å se nærmere på kravene for ny bekreftelse tilhørende eventuelle andre flyselskap involvert i reisen du gjennomfører. Der det er påkrevd, må du bekrefte på nytt med flyselskapet hvem koden som vises for den aktuelle flyvningen på billetten, tilhører.


Artikkel 6

Innsjekking og ombordstigning

6.1 Tidsfrister for innsjekking skiller seg mellom ulike flyplasser, og vi anbefaler at du kontrollerer disse tidsfristene og overholder dem. Reisen din vil gå smidigere hvis du setter av rikelig med tid til å overholde tidsfrister for innsjekking. Vi forbeholder oss retten til å kansellere reservasjonen din hvis du ikke overholder de oppgitte tidsfristene for innsjekking. Vi eller våre autoriserte salgsagenter vil opplyse deg om tidsfristen for innsjekking for din første flyvning hos oss. For alle etterfølgende flyavganger i reiseforløpet ditt, er det viktig at du selv undersøker tidsfristene for innsjekking. Tidsfrister for innsjekking finner du på vårt nettsted, eller på forespørsel fra oss eller våre autoriserte salgsagenter.

6.2 Når du skal sjekke inn, må du fysisk være til stede ved boardinggaten senest på det tidspunktet vi har opplyst om.

6.3 Vi kan kansellere din setereservasjon hvis du ikke møter ved boardinggaten i tide.

6.4 Vi står ikke ansvarlig overfor deg for eventuelle tap eller utgifter som påløper grunnet ditt manglende samsvar med bestemmelsene i denne artikkelen.


Artikkel 7

Avslag og begrensninger for transport

7.1 RETT TIL Å NEKTE TRANSPORT

I lys av vår utøvelse av rimelig skjønn og alltid underlagt paragraf

7.1.18 nedenfor, kan vi nekte å transportere deg eller din bagasje hvis vi har varslet deg skriftlig om at vi ikke ved noe tidspunkt etter datoen for varselet vil transportere deg under våre flyvninger. I dette tilfellet vil du ha rett på en refusjon. Vi kan også nekte å frakte deg eller din bagasje dersom ett eller flere av følgende har oppstått eller vi med rimelighet antar kan oppstå:

7.1.1 Handlingen er nødvendig for å kunne samsvare med myndighetenes gjeldende lovverk, reguleringer eller ordrer;

7.1.2 Frakten av deg eller bagasjen din kan skape farlige situasjoner eller påvirke sikkerhet, helse eller betydelig innvirke på komfort for andre passasjerer og bemanning;

7.1.3 Din mentale eller fysiske tilstand, inkludert din funksjonsnedsettelse som følge av alkohol eller narkotika, utgjør en trussel eller fare for deg selv, passasjerer, ansatte eller eiendom;

7.1.4 Du har vist dårlig oppførsel på en tidligere flyreise, og vi har grunn til å tro at slik atferd kan bli gjentatt;

7.1.5 Du har nektet å gå gjennom en sikkerhetskontroll av deg eller bagasjen din;

7.1.6 Du har ikke betalt gjeldende billettpriser, skatter, avgifter eller gebyr;

7.1.7 Det ser ikke ut til at du har gyldige reisedokumenter, er ute etter å ta deg inn i et land du bare har løyve til gjennomreise for, eller som du ikke har gyldige reisedokumenter for, du forsøker å ødelegge reisedokumentene dine i løpet av flyvningen eller nekter å overlevere reisedokumentene til flybesetningen, mot kvittering, når du bes om dette, eller du gir oss ikke tillatelse til å fotokopiere reisedokumentene dine;

7.1.8 Du viser til en billett som har blitt tilegnet på ulovlig vis, har blitt kjøpt fra andre aktører enn oss og vår autoriserte salgsagent, eller har blitt rapport som tapt eller stjålet, er en forfalskning, eller du kan ikke bevise at du er personen som er navngitt på billetten;

7.1.9 Du har ikke overholdt kravene lagt frem i Artikkel 3.3 ovenfor vedrørende kupongsekvenser og -bruk, eller du viser til en billett som har utstedt eller endret på noen måte, av andre enn oss eller vår autoriserte salgsagent, eller billetten er ødelagt, destruert eller skadet;

7.1.10 Du overser instruksjonene våre vedrørende sikring og sikkerhet;

7.1.11 Du har kommet med verbalt truende, krenkende eller nedlatende utspill overfor vårt bakkemannskap eller bemanning om bord i flyet;

7.1.12 Du har med viten og vilje forstyrret eller hindret en av de ansatte på flyet i å utføre sine plikter;

7.1.13 Du har kommet med en falsk/spøkefull trussel om bomber, biologiske eller kjemiske våpen;

7.1.14 Du har satt sikkerheten til flyet eller personer om bord på spill;

7.1.15 Du har begått et lovbrudd under innsjekking, boardingprosessen eller om bord i flyet;

7.1.16 Du er en gravid kvinne som er passert den 36. uken av svangerskapet ved enkeltsvangerskap, eller etter den 32. uken av svangerskapet ved multippelt svangerskap;

7.1.17 Passasjeren er et barn under 12 år som ikke har følge av en person som er 16 år eller eldre;

7.1.18 Du forsøker å reise mens et varsel om utestenging vi har gitt deg er i kraft. Med et varsel om utestenging mener vi et skriftlig varsel vi har gitt deg som formidler til deg at du er utestengt fra alle flyvninger i vårt rutenettverk. Dette betyr at du er utestengt fra å reise med alle fly vi betjener. Dette varselet vil opplyse om datoen da utestengelsen trer i kraft samt perioden den gjelder for. Et varsel om utestenging vil også be deg om ikke å kjøpe en billett eller å oppfordre andre til å / la andre gjøre det for deg.

Hvis vi har, ut ifra utøvelse av rimelig skjønn fra vår side, nektet å frakte deg eller utestengt deg fra å reise underveis grunnet noen av årsakene nevnt ovenfor eller grunnet annen form for atferd eller oppførsel som etter vår mening har en lignende affekt på flyet, bemanningen eller passasjerer, sikkerhet eller transporten, kan vi kansellere alle gjenværende ubrukte kuponger i billetten, du vil ikke ha rett på videre transport eller noe refusjon med tanke på noen av områdene som dekkes av billetten, og vi vil ikke stå ansvarlige for noe påstått eller faktisk tap eller skade som løper ut ifra eller kan knyttes til slik nekting av transport eller fjerning av passasjerer underveis. Uten innflytelse på det generelle i det førnevnte; hvis, etter vårt rimelige skjønn, du viser en atferd om bord på flyet som kan sette flyet, personer eller eiendom om bord i fare, eller på noen måte hindrer bemanningen i å utføre sine plikter, eller på noen måte ikke overholder noen instruksjoner gitt av bemanningen, inkludert uten begrensning de som gjelder forbruk av sigaretter, alkohol eller narkotika, eller oppfører deg på en måte som forårsaker ubehag, besvær, skade eller beskadigelse for andre personer eller bemanningen, kan vi sette inn tiltak som vi anser som nødvendige for å hindre at atferden får fortsette, inkludert bruk av tvang. I slike tilfeller kan du også bli beordret til å forlate flyet og nektet transport i all fremtid, og det kan bli reist tiltale mot deg for lovovertredelser begått om bord i flyet.

I tillegg; hvis vi, som et resultat av du viser til atferd av typen nevnt ovenfor, basert på utøvelse av vårt rimelige skjønn, avgjør at vi skal omdirigere flyet utelukkende for å sette deg og/eller din bagasje av flyet, må du betale alle kostnader som påløper for oss som resultat av en slik omdirigering og herved samtykke i å ta på deg ansvaret for alle slike kostnader og holde oss skadesløs med tanke på de involverte myndighetene, på vår kommando.

7.2 SPESIALASSISTANSE

7.2.1 Godkjennelse av transport av passasjerer som ikke er personer med redusert bevegelighet men som like fullt trenger assistanse fra oss, som barn uten følge, gravide kvinner eller syke personer, som er avhengige av avtaler på forhånd med oss i tråd med disse betingelsene for transport.

7.2.2 Passasjerer som er personer med redusert bevegelighet, som har opplyst oss om spesielle behov de måtte ha under reservasjonen eller opptil 48 timer før den avtalte avgangstiden, og hvis transport kan tilrettelegges av oss, skal ikke nektes transport som følge, basert på slik funksjonsnedsettelse eller slike spesielle krav. Særlig,

7.2.2(a) Med hensyn til sitteplasser vil Artikkel 5.4 gjelde for passasjerer med redusert mobilitet. Hvis funksjonshemningen til passasjeren utgjør et behov for sitteplass umiddelbart bak vegg/skillevegg, som en funksjonshemning som krever at passasjeren følges av assistansehund i kabinen, og passasjeren har bedt om et slikt sete, vil et slikt sete bli tildelt passasjeren så sant det ikke allerede er tildelt til en annen passasjer med funksjonshemning.

7.2.2(b) Vi kan kreve at passasjerer med funksjonshemninger reiser med følge hvis dette er vesentlig for sikkerheten, hvis passasjeren ikke kan hjelpe seg selv ved en eventuell evakuering fra flyet eller vedkommende ikke er i stand til å forstå sikkerhetsinstrukser.

7.2.2(c) Det foreligger ingen gebyr for transport av mobilitetshjelpemidler som rullestol eller gåstokk, som passasjerer med funksjonshemninger trenger for å ta seg frem. Alle slike hjelpemidler vil komme i tillegg til passasjerens tillatte maksvekt med gratis bagasje.

Klikk her for mer informasjon for gravide kvinner, barn uten følge og personer med funksjonshemninger eller som av andre årsaker trenger assistanse fra oss.


Artikkel 8

Bagasje

8.1 GRATIS BAGASJE

Du kan medbringe noe bagasje kostnadsfritt i henhold til våre vilkår og begrensninger, som er tilgjengelige på vårt nettsted, eller på forespørsel fra oss eller våre autoriserte salgsagenter.

8.2 OVERVEKT AV BAGASJE

Du vil bli bedt om å betale et gebyr for bagasjevekt som overstiger maksimumsvekten for gratis bagasje. Disse ratene finner du på vårt nettsted , eller på forespørsel fra oss eller våre autoriserte salgsagenter.

8.3 GJENSTANDER SOM GODKJENNES SOM BAGASJE

8.3.1 Dette må ikke medbringes i bagasjen:

8.3.1.1 Enkeltgjenstander som veier mer enn 32 kg

8.3.1.2 Gjenstander som potensielt kan skade flyet eller personer eller eiendom om bord på flyet, som eksempelvis de som er listet opp i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) sine tekniske instruksjoner for sikker transport av farlig gods via lufttransport, og International Air Transport Association (IATA) sine reguleringer for farlig gods, samt det som nevnes i våre reguleringer. Mer informasjon finner du på vårt nettsted eller på forespørsel;

8.3.1.3 Gjenstander som er forbudt å transportere av gjeldende lovverk, reguleringer eller ordrer av noe slag ved flyvninger til eller fra;

8.3.1.4 Gjenstander som med rimelig grunn anses av oss som uegnet for transport fordi de er farlige, utrygge eller av skjønnsmessige årsaker som vekt, størrelse, form eller karakter, eller som er skjøre eller forgjengelige med hensyn til, blant annet, typen fly som benyttes. Informasjon om uakseptable gjenstander er tilgjengelig på forespørsel.

8.3.2 Skytevåpen og ammunisjon for andre formål enn jakt og sport er forbudt å frakte som bagasje. Skytevåpen og ammunisjon for jakt og sport må legges frem for oss og kan eventuelt godkjennes som innsjekket bagasje. Vi belaster kanskje et behandlingsgebyr for godkjennelse av skytevåpen og ammunisjon. Skytevåpen må være tomt for ammunisjon med sikringen på, og det må være forsvarlig nedpakket. Transport av ammunisjon er underlagt ICAO og IATA sine reguleringer, som angitt i 8.3.1.2.

8.3.3 Våpen som antikke skytevåpen, sverd, kniver og lignende gjenstander må legges frem for oss og kan i denne sammenheng bli godkjent som innsjekket bagasje, etter vårt skjønn, men vil ikke bli godkjent for oppbevaring i kabinen i flyet.

8.3.4 Du må ikke inkludere kontanter, smykker, dyrebare metaller, datamaskiner, personlige elektroniske enheter, nøkler, negotiable dokumenter, verdipapir eller andre verdisaker, forretningsdokumenter, pass og andre ID-dokumenter eller prøver.

8.3.5 Hvis noen gjenstander det henvises til i avsnittene 8.3.1 til 8.3.3 (alt iberegnet), på tross av forbudet, tas med i bagasjen din, skal vi ikke stå ansvarlige for noe resulterende tap av eller skade på slike gjenstander. Mangel på overholdelse av slike krav kan dessuten føre til at alvorlige strafferettslige sanksjoner rettes mot deg, og du vil også stå ansvarlig for alle kostnader som påløper grunnet forstyrrelser som rammer oss som en konsekvens av at du ikke overholder dette kravet, og vi har rett til å nekte deg transport ved returer eller senere flyavganger.

8.4 RETT TIL Å NEKTE TRANSPORT

8.4.1 I henhold til avsnitt 8.3.2 og 8.3.3 vil vi nekte å transportere gjenstandene beskrevet i 8.3 som bagasje, og vi kan nekte videre transport av alle slike gjenstander etter en eventuell oppdagelse.

8.4.2 Vi kan nekte å frakte alle gjenstander som vi anser som uegnet å frakte som bagasje grunnet størrelse, form, vekt, innhold, karakter, av sikkerhets- eller driftsmessige grunner, eller for å ivareta bekvemmeligheten for de øvrige passasjerene. Informasjon om uakseptable gjenstander er tilgjengelig på forespørsel.

8.4.3 Vi kan nekte å godta frakt av bagasje med mindre vi med rimelighet kan anse den som tilstrekkelig og sikkert pakket i egnede beholdere. Informasjon om uegnet emballering/pakking og uegnede beholdere er tilgjengelig på forespørsel.

8.5 RETT TIL Å GJØRE SØK

Av sikkerhets- og sikringsårsaker kan vi deg om et søk og skanning av din person samt et søk, en skanning eller røntgenundersøkelse av bagasjen din. Hvis du ikke er tilgjengelig, kan bagasjen din bli gjennomgått uten din fysiske tilstedeværelse med det formål å avgjøre hvorvidt du er i besittelse av, eller om bagasjen inneholder, noen av gjenstandene beskrevet i 8.3.1 eller noen skytevåpen, ammunisjon eller våpen, som ikke har blitt lagt frem for oss i henhold til 8.3.2 eller 8.3.3. Hvis du ikke er villig til å innrette deg etter slike forespørsler, kan vi nekte å transportere deg og bagasjen din. Hvis en skanning forårsaker skade på deg, eller hvis røntgenstråler eller skanning forårsaker skade på bagasjen din, skal vi ikke stå ansvarlige for slike skader med mindre det skyldes vår uaktsomhet eller skyld.

8.6 INNSJEKKET BAGASJE

8.6.1 Når du leverer inn bagasjen du vil sjekke inn til oss, tar vi hvert bagasjekolli i vår varetekt og utsteder et identifikasjonsmerke for bagasjen (ett merke pr. kolli).

8.6.2 Innsjekket bagasje må ha ditt navn eller annen personlig identifikasjon festet på seg.

Innsjekket bagasje vil, når mulig, fraktes på samme fly som deg, med mindre vi avgjør at den skal fraktes på et annet fly av sikkerhets- og driftsmessige årsaker. Hvis den innsjekkede bagasjen din fraktes på et senere fly, vil vi levere den til deg - med mindre gjeldende lovverk krever at du skal være fysisk til stede for tollklarering.

8.7 IKKE-INNSJEKKET BAGASJE

8.7.1 Vi kan angi maksimumsdimensjoner for bagasje som du kan medbringe på flyet. Hvis vi ikke har gjort dette, må bagasje du medbringer på flyet passe under setet foran deg, eller i et lukket oppbevaringsrom i kabinen på flyet. Hvis bagasjen din ikke kan oppbevares på denne måten, eller veier for mye, eller anses som utrygg av andre mulige årsaker, må den fraktes som innsjekket bagasje.

8.7.2 Gjenstander som ikke egner seg for transport i lasterommet (som eksempelvis skjøre musikkinstrumenter) og som ikke oppfyller kravene i

8.7.1 ovenfor, vil kun godkjennes for transport i kabinrommet hvis du har varslet oss på forhånd og vi har gitt deg tillatelse til dette. Du må kanskje betale et ekstra gebyr for denne tjenesten.

8.8 INNSAMLING OG UTLEVERING AV INNSJEKKET BAGASJE

8.8.1 I henhold til Artikkel 8.6.3 er du forpliktet til å hente din innsjekkede bagasje så snart den er gjort tilgjengelig ved din destinasjon eller stoppestedet. Skulle du ikke hente den innen et rimelig tidsrom, kan vi belaste deg for et oppbevaringsgebyr. Dersom den innsjekkede bagasjen din ikke blir hentet innen tre (3) måneder fra og med den ble gjort tilgjengelig fra vår side, kan vi avhende den uten å stilles til ansvar overfor deg.

8.8.2 Kun den som bærer på seg reisegodsbeviset og identifikasjonsmerket for bagasjen er berettiget til å hente ut innsjekket bagasje.

8.8.3 Hvis en person som gjør krav på innsjekket bagasje, ikke kan vise til reisegodsbevis og identifisere bagasjen med et identifikasjonsmerke, vil vi kun utlevere bagasjen til denne personen på betingelse av at han eller hun kan vise til tilstrekkelig bevis for at han eller hun har rett på å hente ut bagasjen.

8.9 KJÆLEDYR

8.9.1 Vi frakter ikke andre dyr enn assistanse- eller førerhunder.

8.9.2 Assistansehunder eller førerhunder som ledsager personer med funksjonshemninger, fraktes uten kostnader i tillegg til den tillatte maksvekten for gratis bagasje, i tråd med betingelser angitt av oss, som er tilgjengelig på forespørsel. Assistansehunder eller førerhunder som ledsager passasjerer, kan fraktes i kabinen i henhold til gjeldende lovgivning. I alle andre tilfeller vil assistanse- eller førerhunder fraktes i lasterommet.

8.9.3 Der transporten ikke er i tråd med ansvarsreglene i konvensjonen, står vi ikke ansvarlige for påført skade eller tap, sykdom eller død for et dyr som vi har samtykket i å medbringe, med mindre vi har vært uaktsomme.

8.9.4 Vi vil ikke ha noe ansvar med tanke på noen slike dyr som transporteres i en uegnet beholder, som mangler noen påkrevde dokumenter vedørende retur, innreise, helse og andre dokumenter med tanke på dyrets innreise til eller gjennomreise gjennom noen land, stater eller territorier, og personen som medbringer dyret må refundere oss for alle bøter, tap eller erstatningsansvar som påføres oss som følge av dette.


Artikkel 9

Tidsplaner, forsinkelser, kansellering av flyvninger

9.1 TIDSPLANER

9.1.1 Uten innflytelse på gjeldende lover, flytidene som vises i tidstabellene kan endre seg mellom datoen for publisering og datoen da du faktisk reiser. Vi kan ikke garantere dem overfor deg, og de utgjør ikke en del av din kontrakt med oss.

9.1.2 Før vi godkjenner reservasjonen din, vil vi varsle deg om den planlagte avgangstiden som gjelder fra dette tidspunktet, og dette vil vises på billetten din. Det er mulig at vi må endre den planlagte avgangstiden etter utstedelse av billetten din. Hvis du oppgir din kontaktinformasjon til oss, vil vi bestrebe oss på å varsle deg om alle slike endringer. Hvis vi, etter at du har kjøpt billetten din, gjør en betydelig endring med tanke på den planlagte avgangstiden som ikke er akseptabel for deg, og vi ikke er i stand til å reservere plass på et alternativt fly i overensstemmelse med deg, vil du ha rett på en refusjon i henhold til Artikkel 10.2.

9.2 KANSELLERING, OMRUTING, FORSINKELSER OSV.

9.2.1 Vi vil gjennomføre alle rimelige tiltak for å unngå forsinkelse av transport av deg og din bagasje. I lys av slike tiltak, og for å kunne hindre en kansellering av en flyvning, kan vi i sjeldne unntakstilfeller avtale at en flyvning betjenes av et annet flyselskap eller fly, på våre vegne.

9.2.2 Med mindre konvensjonen eller andre gjeldende lover sier noe annet; Hvis vi kansellerer et fly, mislykkes i å betjene et fly i henhold til tidsplanen, ikke har mulighet til å stoppe ved din destinasjon eller ditt stoppested, eller forårsaker at du mister en flyforbindelse hvor du har en reservasjon, skal vi, etter ditt valg, enten:

9.2.2.1 Frakte deg ved første anledning på en annen av våre planlagte avganger hvor det er ledig plass, uten ekstra kostnader for deg, og, der det er påkrevd, forlenge gyldigheten på billetten din; eller

9.2.2.2 Omrute deg til destinasjonen vist på billetten din innen en rimelig tidsperiode på en av våre flyavganger eller et annet flyselskaps avganger, eller på andre avtalte måter og transportklasser, uten ekstra kostnader. Hvis billettprisen og gebyrene for omrutingen er lavere enn det du har betalt, skal vi refundere deg for prisforskjellen; eller

9.2.2.3 Utføre en refusjon i tråd med bestemmelsene i Artikkel 10.2.

9.2.3 Dersom noen av hendelsene beskrevet i Artikkel 9.2.2 skulle hende, med unntak av det som ellers er opplyst om av konvensjonen eller annen gjeldende lov, er alternativene skissert i Artikkel 9.2.2.1 til og med 9.2.2.3 de eneste og utelukkende rettsmidlene du har for hånden, og vi skal ikke ha noe erstatningsansvar overfor deg ut over dette.

9.2.4 Hvis vi ikke er i stand til å tilby tidligere bekreftede sitteplasser, skal vi tilby kompensasjon til de passasjerer som nektes ombordstigning i tråd med gjeldende lover og vår kompensasjonspolicy for nektet ombordstigning.

9.3 EU261 Kompensasjonskrav

9.3.1 Denne artikkelen gjelder kompensasjonskrav under EU-direktiv 261/2004.

9.3.2 Passasjerer må sende inn klager direkte til flybmi og deretter gi flybmi 28 dager eller den tiden som er fastsatt ved gjeldende lov (det korteste angitte tidsrommet vil være rådende) til å svare direkte til vedkommende før tredjeparter involveres til å klage på deres vegne.

9.3.3 flybmi vil ikke behandle klager som er sendt inn via en tredjepart hvis passasjeren det gjelder ikke har sendt klagen direkte til flybmi og gitt flybmi tilstrekkelig med tid til å svare, i henhold til Artikkel 15.2.2 ovenfor.

9.3.4 Avsnittene 15.2.2 og 15.2.3 ovenfor gjelder ikke for passasjerer som ikke har kapasitet til å sende inn klager på egen hånd. Hjelpevergen til en passasjer med nedsatte funksjonsevner kan sende inn en klage til flybmi på deres vegne. flybmi vil be om bevis for at hjelpevergen har myndighet til å sende inn en klage på passasjerens vegne.

9.3.5 En passasjer kan sende inn en klage til flybmi på vegne av andre passasjerer tilknyttet samme reservasjon. flybmi kan be om bevis på at passasjeren har samtykke fra andre passasjerer tilknyttet reservasjonen til å sende inn en klage på deres vegne.

9.3.6 flybmi vil ikke ved noe tilfelle (se avsnittene 15.2.4 og 15.2.5 ovenfor) behandle klager sendt inn av en tredjepart med mindre det medfølger passende dokumentasjon som rettmessig beviser tredjepartens myndighet til å handle på vegne av passasjeren.

9.3.7 Passasjerer er ikke hindret av denne paragrafen i å konsultere med juridiske aktører eller tredjeparts rådgivere før de sender klagen direkte til flybmi.

9.3.8 I tråd med flybmi sine prosedyrer vil alle kompensasjoner, tilleggsutgifter eller refusjoner utføres via en BACS-overføring eller med postgirosjekk og utbetales til en passasjer på den foregående flyvningen. flybmi kan be om bevis på at bankkontoen eies av passasjeren det gjelder.


Artikkel 10

Refusjoner

10.1 Selv om billettene våre på generell basis ikke kan refunderes, kan vi fra tid til annen godkjenne refusjon av en billett eller en delvis brukt billett. Alle slike refusjoner vil være i tråd med gjeldende regler for billettpriser eller tariffer, som følger:

10.1.1 Med unntak av der annet er oppgitt i denne artikkelen, har vi rett til å utføre en refusjon enten til personen navngitt i billetten, eller til personen som har betalt for billetten, så fremt man kan vise til tilstrekkelig med bevis for å ha gjennomført en slik betaling.

10.1.2 Hvis en billett har blitt betalt for av en annen person enn passasjeren navngitt i billetten, og billetten indikerer at det foreligger en restriksjon for refusjoner, gjennomfører vi kun en refusjon til personen som betalte for billetten, eller til denne personens foresatte.

10.1.3 Unntatt i tilfeller hvor billetten er tapt, vil refusjoner kun utføres ved overlevering av billetten og alle ubrukte flykuponger direkte til oss.

10.2 UFRIVILLIGE REFUSJONER AV BILLETTER

10.2.1 Hvis vi kansellerer et fly, mislykkes i å betjene et fly i henhold til tidsplanen, ikke har mulighet til å stoppe ved din destinasjon eller ditt stoppested, eller forårsaker at du mister en flyforbindelse hvor du har en reservasjon, skal beløpet på refusjonen være:

10.2.1.1 Hvis ikke noen deler av billetten har blitt brukt, et beløp som samsvarer med billettprisen som er betalt;

10.2.1.2 hvis en del av billetten har blitt brukt, skal ikke refusjonen være mindre enn prisforskjellen mellom billettprisen som er brukt og den gjeldende billettprisen for reisen mellom stedene hvor billetten ikke er blitt brukt.

10.3 FRIVILLIGE REFUSJONER

10.3.1 Hvis du har rett på en refusjon for billetten din av andre årsaker enn de som er angitt i 10.2, skal beløpet for refusjonen være:

10.3.1.1 Hvis ikke noen deler av billetten har blitt brukt, et beløp som samsvarer med billettprisen som er betalt, minus eventuelle akseptable servicegebyr eller kanselleringsgebyr;

10.3.1.2 Hvis en del av billetten har blitt brukt, skal refusjonen være et beløp som samsvarer med prisforskjellen mellom billettprisen som er betalt og den gjeldende billettprisen for reisen mellom stedene hvor billetten er blitt brukt, minus eventuelle akseptable servicegebyr eller kanselleringsgebyr.

10.4 REFUSJON FOR MISTET BILLETT

10.4.1 Hvis du mister billetten din eller deler av den, så fremt du kan legge frem tilstrekkelig med bevis på tapet for oss og betale et akseptabelt administrasjonsgebyr, vil refusjonen bli gjennomført så snart som råd er etter billettens gyldighetsperiode, på betingelse av:

10.4.1.1 at den tapte billetten, eller deler av den, ikke har blitt brukt, tidligere refundert eller erstattet (med unntak av der hvor bruken, refusjonen eller erstatningen av eller til en tredjepart er et resultat av vår egen uaktsomhet);

10.4.1.2 at personen refusjonen er utbetalt til, tar på seg å, i tråd med vårt reglement, tilbakebetale oss beløpet som er refundert i tilfeller av svindel og/eller i den utstrekning den tapte billetten eller delen av den er brukt av en tredjepart (med unntak av der eventuell svindel eller bruk av en tredjepart er et resultat av vår egen uaktsomhet).

10.4.2 Hvis vi eller vår autoriserte salgsagent mister billetten eller deler av den, skal tapet være vårt ansvar.

10.5 RETT TIL Å NEKTE REFUSJON

10.5.1 vi kan nekte å refundere en billett:

10.5.2(a) når den relevante billetten ikke er refunderbar;

10.5.1(b) når en søknad om refusjon er opprettet etter at billettens gyldighetsperiode er utløpt; eller

10.5.2(c) som har blitt lagt frem for oss, eller for statlige myndigheter, som bevis på intensjoner om å reise fra dette landet, med mindre du kan vise til tilfredsstillende med bevis som peker mot at du har tillatelse til å bli værende i dette landet eller at du vil reise fra dette landet med et annet flyselskap eller via andre transportløsninger.

10.6 VALUTA

Vi forbeholder oss retten til å utføre en refusjon på samme måte og i samme valuta som er brukt til å betale billetten.

10.7 HVEM TILBAKEBETALER FOR BILLETTEN

Frivillige tilbakebetalinger vil bare utføres av oss eller flyselskapet som opprinnelig utstedte billetten, eller av våre autoriserte salgsagenter.


Artikkel 11

Atferd om bord i flyet

11.1 GENERELT

11.1.1 Hvis vi har en skjellig grunn til å mene at din atferd om bord i flyet potensielt kan være en trussel for flyet eller personer eller eiendom om bord, eller hvis du hindrer bemanningen i å kunne utføre sine plikter, eller ikke overholder bemanningens instruksjoner, inkludert, men ikke begrenset til, de som gjelder forbruk av sigaretter, alkohol eller narkotika, eller ter deg på en måte som forårsaker ubehag, besvær, skade eller beskadigelse for andre personer eller bemanningen, kan vi sette inn tiltak vi anser som nødvendige for å hindre at atferden får fortsette, inkludert bruk av tvang dersom du for eksempel nekter å ta på deg setebeltet eller ikke respekterer røyking forbudt-skiltene. I slike tilfeller kan du også bli beordret til å forlate flyet og nektet transport i all fremtid, og det kan bli reist tiltale mot deg for lovovertredelser begått om bord i flyet.

11.1.2 Hvis vi, grunnet din atferd, må omdirigere flyet til et sted utenom ruten til destinasjonsstedet og sette deg av flyet, må du betale oss de antatte kostnadene for omdirigeringen samt eventuelle bøter eller straffegebyr som pålegges oss av myndighetene i landet vi omdirigerer til.

11.1.3 For å unngå tvil, du har ikke lov til å konsumere alkohol som ikke er kjøpt av vårt personale om bord i flyet, og særlig alkohol kjøpt på taxfree-butikker må forbli uåpnet. Vi forbeholder oss retten til å nekte å servere eller selge alkohol til passasjerer om bord på flyet.

11.2 ELEKTRONISKE ENHETER

Av sikkerhetsårsaker kan vi forby eller begrense bruk av elektronisk utstyr om bord, inkludert, men ikke begrenset til, mobiltelefoner og/eller håndholdte enheter, bærbare datamaskiner, portable opptakere, radioer og CD-spillere, elektroniske spill eller sendere, inkludert radiostyrte leker og «walkie-talkies». Bruk av høreapparat og pacemaker er tillatt.


Artikkel 12

Arrangering av ekstra service

12.1 Hvis vi legger til rette for deg med tredjeparter for å tilby tjenester ut over selve lufttransporten, eller hvis vi utsteder en billett eller et bilag i forbindelse med transport eller tjenester (ut over selve lufttransporten) tilbudt via en tredjepart, som eksempelvis hotellreservasjoner eller bilutleie, gjør vi dette utelukkende som din salgsagent. Vilkårene og betingelsene for den tredjeparts tjenestetilbyderen vil gjelde.

12.2 Hvis vi også tilbyr overflatetransport til deg, kan det være andre betingelser som gjelder for slik overflatetransport. Slike betingelser er tilgjengelig fra oss på forespørsel eller direkte fra den aktuelle tjenestetilbyderen.


Artikkel 13

Administrative formaliteter

13.1 GENERELT

13.1.1 Du er ansvarlig for å anskaffe alle påkrevde reisedokumenter og visum og overholde alle lover, reguleringer, ordrer, krav og reisekriterier for land det skal flys fra, til eller gjennom (gjennomfart).

13.1.2 Vi skal ikke holdes ansvarlig for konsekvensene for noen passasjerer som et resultat av hans eller hennes manglende anskaffelse av slike dokumenter eller visum eller manglende overholdelse av slike lover, reguleringer, ordrer, krav, kriterier, regler eller instruksjoner.

13.2 REISEDOKUMENTER

Før avreise må du presentere alle dokumenter knyttet til retur, innreise, helse og andre dokumenter påkrevd av loven, reguleringer, ordrer, krav eller andre kriterier for de involverte landene, og tillate at vi tar kopier som beholdes av oss. Vi forbeholder oss retten til nekte transport hvis du ikke har overholdt disse kravene, eller hvis reisedokumentene dine ikke later til å være i orden.

13.3 AVSLAG PÅ INNFART

Hvis du nektes innfart inn i et gitt land, vil du stå ansvarlig for å betale eventuelle bøter eller avgifter som pålegges oss av de gjeldende myndighetene og for kostnadene for å transportere deg fra dette landet. Billettprisen som er blitt belastet for transporten til stedet for avslag på innfart, vil ikke bli refundert av oss.

13.4 PASSASJER ER ANSVARLIG FOR BØTER, OMDIRIGERINGSKOSTNADER OSV.

Hvis vi er påkrevd å betale bøter eller straffegebyr eller pådrar oss noen ekstra utgifter grunnet din manglende overholdelse av lover, reguleringer, ordrer, krav eller andre reisekriterier for de involverte landene, eller mangelfull fremskaffing av de påkrevde dokumentene, skal du refundere oss på vår etterspørsel alle beløp eller utgifter som har påløpt for oss. Vi kan i tillegg pålegge en slik betaling eller utgift verdien for alle ubrukte etapper på billetten din, eller alle dine obligasjoner måtte være i vår besittelse.

13.5 TOLLKONTROLL

Hvis det er påkrevd, skal du få sjekket bagasjen din av tollvesen eller andre representanter fra myndighetene. Vi står ikke ansvarlig overfor deg ved evenuelle tap eller skader du påføres under slik inspeksjon eller grunnet ditt manglende samsvar med dette kravet.

13.6 SIKKERHETSINSPEKSJON

Du skal møte til alle sikkerhetskontroller som utføres av statlige myndigheter, flyplassledelse, flyselskap eller av oss.


Artikkel 14

Flere etterfølgende flyreiser

14.1 Transport hvor vi og andre flyselskap er inkludert under én billett eller en tilstøtende billett, er å anse som én enkelt operasjon i forbindelse med konvensjonens formål. Du bes imidlertid om å se nærmere på Artikkel 15.4.2.

14.2 Hvis du har gjort en reservasjon med oss som inkluderer én eller flere reiseveier via et annet flyselskap, vil vi opplyse deg om flyselskapet som opererer flyet ved det tidspunktet du utfører reservasjonen, og når dette ikke er kjent når du utfører reservasjonen, opplyser vi deg om det så snart identiteten er kjent.


Artikkel 15

Erstatningsansvar

15.1 GYLDIGHET

Vårt ansvar samt alle involverte flyselskapers ansvar ved den aktuelle reisen vil i sin tur bestemmes av egne gjeldende betingelser for transport. Våre ansvarsbestemmelser er som følger:

15.2 GJELDENDE LOVER

Reglene som gjelder for vårt ansvar skal være slik det kommer frem av:

  • Konvensjonen;
  • EU-forordningen 2027/97 med etterfølgende endringer av EU-forordningen 889/2002;
  • i den grad det ikke er i konflikt med det ovenfornevnte, gjeldende nasjonalt lovverk.

15.3 DØD ELLER SKADE FORVOLDT PÅ PASSASJERER

15.3.1 Vårt ansvar for skader i tilfelle død, skade eller annen kroppslig beskadigelse av en passasjer ved en ulykke skal ikke underlegges noen form for finansiell begrensning GITT AT vi forbeholder oss alle andre forsvar tilgjengelige for oss (under konvensjonen eller annet) med tanke på ansvar som løper ut fra avsnitt 15.3 til 15.5 (alt iberegnet) eller hver av disse og alle rettigheter til regress mot andre personer, inkludert (uten begrensning) rett på bidrag og erstatning.

15.3.2 For all skade opptil og inkludert summen tilsvarende 113,100 SDR skal vi ikke ekskludere eller begrense vårt ansvar.

15.3.3 Til tross for bestemmelsene i Artikkel 15.3.2, hvis vi beviser at skaden var forårsaket av, eller delvis forårsaket av, uaktsomheten til eller annen form for uriktige handlinger eller unnlatelser fra den skadde eller avdøde passasjerens side, eller fra personen som krever kompensasjon, kan vi fritas helt eller delvis fra vårt ansvar i henhold til gjeldende lover.

15.3.4 I den grad skadene under Artikkel 15.3 potensielt overstiger 113,100 SDR, vil disse tilsvarende reduseres hvis vi beviser at skaden ikke oppstod grunnet uaktsomhet eller uriktige handlinger eller unnlatelser fra vår eller våre salgsagenters side, eller at skaden utelukkende var forårsaket grunnet uaktsomhet eller uriktige handlinger eller unnlatelser av en tredjepart.

15.3.5 Når det gjelder flyulykker, som EU-forordningen 889/2002 gjelder for, skal vi, uten forsinkelser, og i alle tilfeller ikke senere enn femten dager etter at identiteten til den fysiske personen som er berettiget til kompensasjon har blitt etablert, utføre slike forskuddsbetalinger som kan være påkrevd for å møte umiddelbare økonomiske behov som svarer til krisen som har rammet vedkommende.

15.3.6 Uten innflytelse på Artikkel 15.3.4, en forskuddsbetaling, som omtalt under Artikkel 15.3.5, skal ikke være pålydende mindre enn tilsvarende 16 000 SDR pr. passasjer.

15.3.7 En forskuddsbetaling skal ikke inneholde erkjennelse av skyld, og kan utlignes mot alle etterfølgende beløp som er betalt på grunnlag av vårt erstatningsansvar, men kan ikke returneres, med unntak i de tilfeller som er beskrevet i Artikkel 15.3.3 eller i tilfeller der hvor det i det følgende bevises at personen som mottok forskuddsbetalingen forårsaket, eller bidro til, skade ved å være uaktsom eller viste seg å ikke være personen som var berettiget til kompensasjonen.

15.4 SKADE PÅ BAGASJE

15.4.1 Vi står ikke ansvarlige for skade på ikke-innsjekket bagasje (annet enn skade forårsaket av forsinkelser som dekkes av Artikkel 15.4.4 nedenfor) med mindre skaden ble forårsaket av vår uaktsomhet eller våre aktørers uaktsomhet.

15.4.2 Vårt erstatningsansvar for din bagasje, inkludert skade forårsaket av forsinkelser, er begrenset av konvensjonen til 1,131 SDR, med unntak av der hvor du kan bevise at skaden er resultat av en handling eller forsømmelse fra oss eller våre aktører, med den hensikt å forårsake skade, eller på en uforsvarlig måte med viten om at skade sannsynligvis kunne oppstå, og der du kan bevise at våre ansatte eller aktører ansvarlige for handlingen eller forsømmelsen forårsaket dette innenfor omfanget av sitt ansettelsesforhold.

15.4.3 Hvis du fullfører en spesiell tolldeklarasjon av høyere verdi ved innsjekking og betaler gjeldende gebyr, skal vårt ansvar begrenses til den høyeste fortollede verdi.

15.4.4 Vi står ikke ansvarlig for skade på bagasje forårsaket av forsinkelse hvis vi kan bevise at vi og våre aktører har tatt alle rimelige forhåndsregler for å hindre skade, eller at det var umulig for oss eller våre aktører å ta slike forhåndsregler.

15.4.5 Vi står ikke ansvarlig for noe skade forårsaket av din bagasje. Du står ansvarlig for all skade forårsaket av din bagasje og som rammer andre personer eller eiendom, inkludert vår eiendom.

15.4.6 Med unntak av der konvensjonen gjelder, skal ikke vi stå ansvarlig ved noe tilfelle for skade på gjenstander som er forbudt å medbringe i innsjekket bagasje under Artikkel 8.3, inkludert skjøre eller lett fordervelige gjenstander, gjenstander med en spesiell verdi, som penger, smykker, dyrebare metaller, sølvtøy, datamaskiner, personlige elektroniske enheter, negotiable dokumenter, verdipapirer, eller andre verdisaker, forretningsdokumenter, pass og andre ID-dokumenter eller prøver.

15.5 FORSINKELSER FOR PASSASJERER

15.5.1 Vårt erstatningsansvar forårsaket av forsinkelser er begrenset av konvensjonen til 4,694 SDR (spesiell trekkrettighet).

15.5.2 Vi står ikke ansvarlig for skade forårsaket av forsinkelse hvis vi kan bevise at vi og våre aktører har tatt alle rimelige forhåndsregler for å hindre skade, eller at det var umulig for oss eller våre aktører å ta slike forhåndsregler.

15.6 GENERELT

15.6.1 Hvis vi utsteder en billett eller hvis vi sjekker inn bagasje for transport hos et annet flyselskap, gjør vi dette kun som aktør for det andre flyselskapet.

15.6.2 Vi er ikke ansvarlige for noe skade som løper ut fra vårt samsvar med eller ditt manglende samsvar med gjeldende lover eller myndighetenes regler og reguleringer.

15.6.3 Med mindre annet er oppgitt i disse betingelsene for transport, skal vi kun stå ansvarlig overfor deg når det gjelder gjenopprettelige, kompensasjonsmessige skader for påviste tap.

15.6.4 Transportkontrakten, inkludert disse betingelsene for transport og unntak eller begrensninger for ansvar, gjelder for våre autoriserte salgsagenter, servicemedarbeidere, ansatte og representanter i samme utstrekning som den og de gjelder for oss. Den totale summen som skal inndrives fra oss og fra slike autoriserte salgsagenter, ansatte, representanter og personer skal ikke overstige vår egen gjeld, hvis noen.

15.6.5 Ingenting i disse betingelsene for transport skal fraskrive noen unntak eller begrensninger av vårt ansvar under konvensjonen eller av øvrige forbud gitt av gjeldende lover.

15.6.6 Ingenting i disse betingelsene for transport skal fraskrive noen unntak eller begrensninger av vårt ansvar eller noe forsvar tilgjengelig for oss under konvensjonen eller gjeldende lover som mot offentlige organer for sosialytelser eller noen personer som er ansvarlige for å betale kompensasjon eller som har betalt kompensasjon med tanke på død, skade eller annen kroppslig beskadigelse for en passasjer.

15.6.7 I tråd med bestemmelsene og begrensningene i konvensjonen står ikke vi ansvarlige for sykdom, skade eller funksjonshemning, inkludert død, som kan tilskrives din fysiske eller psykiske tilstand eller forverringen av en slik tilstand.


Artikkel 16

Tidsbegrensninger på klager og handlinger

16.1 SKADEANMELDELSER

Hvis innehaveren av reisegodsbeviset godkjenner bagasjen uten klager ved utleveringstidspunktet, er dette tilstrekkelig bevis på at bagasjen har blitt utlevert i godkjent tilstand og i tråd med transportkontrakten, med mindre du beviser noe annet. Hvis du ønsker å fremsette et krav eller en handling vedrørende skade på innsjekket bagasje, må du varsle oss så snart du oppdager skaden, og senest sju (7) dager etter du mottok bagasjen. Hvis du ønsker å fremsette et krav eller en handling vedrørende forsinkelse for innsjekket bagasje, må du varsle oss innen tjueén (21) dager fra datoen da bagasjen ble utlevert til din disposisjon. Alle slike varsler må opprettes skriftlig.

16.2 FORELDELSESFRIST

All rett til skadeerstatning [eller kompensasjon som måtte være berettighet] skal foreldes hvis en handling ikke rapporteres innen to år etter datoen for ankomst ved destinasjonen, eller datoen da flyet var planlagt å ankomme, eller datoen da flyet stanset. Metoden med å beregne preskripsjonstiden skal avgjøres av domstolen hvor saken har høring.


Artikkel 17

Andre betingelser

Transport av deg og din bagasje er også et tilbud i samsvar med bestemte andre reguleringer og betingelser gjeldende for eller tatt i bruk av oss, som utgjør deler av vår transportkontrakt med deg. Disse reguleringene og betingelsene, som varierer fra gang til gang, er viktige. De gjelder blant annet: transport av mindreårige uten følge, gravide, syke passasjerer, restriksjoner for bruk av elektroniske enheter og gjenstander samt inntak av alkoholholdige varer om bord. Reguleringer og betingelser vedrørende disse forholdene er tilgjengelig fra oss på forespørsel og på nettstedet vårt. Passasjerer som reserverer avganger fra Norwich må betale et gebyr på 10,00 GBP for voksne (det belastes ikke noe for barn under 16 år). Dette er et flyplassgebyr som ikke er ilagt av flybmi. Billetter kan kjøpes på forhånd på nettet, på http://www.norwichairport.co.uk/, eller ved flyplassen på avgangsdagen.

Med mindre konvensjonen antyder noe annet, skal disse betingelsene for transport bestemmes og fortolkes i tråd med lovverket i England og Wales. Eventuelle tvister som måtte oppstå mellom deg og oss og som løper ut fra denne transportkontrakten, inkludert disse betingelsene for transport, skal legges frem for den ikke-eksklusive domsmakten ved domstolene i England og Wales.


Artikkel 18

Fortolkning

Tittelen på hver artikkel i disse betingelsene for transport er der for å gi leseren oversikt, og skal ikke brukes for å fortolke tekstens innhold. British Midland Regional Limited registrert i Skottland, registreringsnummer SC104657 Registrert kontor: Cirrus Building9 Marchburn DriveGlasgow Airport PA32SJ